GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Chướng duyên…

07/05/2018, 06:38
Mọi việc làm thể hiện như sự sùng kính tôn giáo, tín ngưỡng, lễ nghi chỉ thuộc đức tin chứ không thể gọi là hành trì về tâm linh. Những việc như vậy chỉ gieo duyên lành cho niềm sùng kính; đức tin hình tướng sẽ gặp những chướng duyên ngoại cảnh do tập khí đã gieo trồng trong quá khứ; dù thể hiện sự sùng kính tín ngưỡng hay không, chướng duyên đủ điều kiện vẫn xảy đến.

Vọng tưởng, vọng niệm là gì?

24/11/2015, 14:49
Theo từ điển Phật học Tuệ Quang, "Vọng tưởng" là - "nghĩ tưởng - tưởng tượng - tưởng nhớ những điều sai lầm không đúng đắn. Còn "Vọng niệm" là những ý niệm hư vọng, như tà niệm.