GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm kỳ V (2016-2022)

(PGVN)

Nay, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ V (2016 – 2022), gồm 47 thành viên, trong đó Ban Thường trực Ban Trị sự là 21 thành viên, do Hòa thượng Thích Hạnh Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
--------------------- 
Số : 249 /QĐ.HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ---------------------------
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7  năm 2016 

 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi
Nhiệm kỳ V (2016 - 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
-  Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
-  Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
-  Căn cứ công văn số 128/BTG-PGCĐ ngày 26/5/2016 của BTG tỉnh Quảng Ngãi.
-  Căn cứ tờ trình số 056/TTr-BTS ngày 31/5/2016 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, V/v xin chuẩn y nhân sự kết quả Đại hội Đại biểu Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ V (2016 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Nay, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ V (2016 – 2022), gồm 47 thành viên, trong đó Ban Thường trực Ban Trị sự là 21 thành viên, do Hòa thượng Thích Hạnh Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban Tôn giáo Chính phủ "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, UBMTTQVN, BTG/SNV
  T. Quảng Ngãi"để biết”
- Lưu VP.1 - VP.2
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
 

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 ------------------------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 --------------------------- 
  
 
THÀNH PHẦN NHÂN SỰ
BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NGÃI - NHIỆM KỲ V (2016 - 2022)
(Theo Quyết định số  249 /QĐ.HĐTS ngày 26/7/2016)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ : 21 thành viên

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

SINH NĂM

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Hạnh Lạc

(Nguyễn Huỳnh)

1946

Trưởng ban Trị sự

2.       

TT. Thích Trí Thắng

(Lê Quang Phương)

1947

Phó Trưởng ban Thường trực,

kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

3.       

HT. Thích Huệ Đạt

(Lê Nguyện)

1942

Phó Trưởng ban Trị sự,

kiêm Trưởng ban Tăng sự

4.       

ĐĐ. Thích Thông Huy

(Phạm Ngọc Minh)

1962

Phó Trưởng ban Trị sự,

kiêm Chánh Thư ký

5.       

ĐĐ. Thích Nguyên Trung

(Đặng Tấn Bình)

1977

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

6.       

ĐĐ. Thích Thông Pháp

(Nguyễn Văn Hạnh)

1975

Trưởng ban Hoằng pháp

7.       

TT. Thích Giải Tú

(Lê Trung Gòn)

1945

Trưởng ban Nghi lễ

8.       

ĐĐ. Thích Hạnh Nhân

(Trương Công Tâm)

1977

Trưởng ban Văn hóa

9.       

ĐĐ. Thích Như Tiến

(Phạm Quang Quyền)

1972

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

10.  

TT. Thích Thông Hội

(Nguyễn Ngọc Long)

1953

Trưởng ban Pháp chế

11.  

ĐĐ. Thích Đồng Pháp

(Võ Văn Đề)

1978

Trưởng ban Kiểm soát

12.  

ĐĐ. Thích Nhuận Mẫn

(Huỳnh Ngọc Cần)

1967

Phó Thư ký

13.  

ĐĐ. Thích Quảng Nghiêm

(Nguyễn Nhựt Thanh)

1982

Phó Thư ký

14.  

ĐĐ. Thích Hạnh Phước

(Lê Văn Lợi)

1979

Ủy viên Thường trực,

Phó Trưởng ban GDTN

15.  

NT. TN Diệu Nhơn

(Nguyễn Thị Hoa)

1932

Ủy viên Thường trực

Trưởng Phân ban Ni giới

16.  

NS. TN Huệ Thanh

(Phạm Thị Tâm)

1954

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

17.  

SC. TN Thông Tuệ

(Nguyễn Thị Thu Loan)

1971

Ủy viên Thường trực,

Phó Trưởng ban Văn hóa

18.  

SC. TN Đồng Kim

(Nguyễn Thị Trang)

1970

Thủ quỹ

19.  

Cư sĩ Tâm Giới

(Phan Ngọc Thảo)

1947

Ủy viên Thường trực,

Trưởng Phân ban GĐPT

20.  

Cư sĩ Diệu Hảo

(Nguyễn Thuyết)

1949

Ủy viên Kiểm soát

21.  

Cư sĩ Tâm Tựu

(Nguyễn Lai)

1962

Phụ trách Truyền thông

 II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

22.  

TT. Thích Hạnh Trình

(Huỳnh Hô)

1950

Ủy viên Ban Trị sự

23.  

TT. Thích Chánh Hương

(Mai Văn Chấp)

1950

Ủy viên Ban Trị sự

24.  

TT. Thích Trừng Vinh

(Nguyễn Hối)

1945

Ủy viên Ban Trị sự

25.  

TT. Thích Nguyên Mẫn

(Lý Huyên)

1939

Ủy viên Ban Trị sự

26.  

TT. Thích Hạnh Toàn

(Phạm Ngọc Vấn)

1950

Ủy viên Ban Trị sự

27.  

TT. Thích Viên Đạo

(Tu Tâm)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

28.  

TT. Thích Hạnh Phước

(Nguyễn Cầu)

1949

Ủy viên Ban Trị sự

29.  

ĐĐ. Thích Nguyên Bình

(Phan Văn Út)

1977

Ủy viên Ban Trị sự

30.  

ĐĐ. Thích Tâm Lạc

(Đinh Quang Lân)

1970

Ủy viên Ban Trị sự

31.  

ĐĐ. Thích Hạnh Đạt

(Nguyễn Duy Sinh)

1977

Ủy viên Ban Trị sự

32.  

ĐĐ. Thích Long Trụ

(Nguyễn Khắc Ưng)

1960

Ủy viên Ban Trị sự

33.  

ĐĐ. Thích Nhuận Tiến

(Lê Văn Dũng)

1977

Ủy viên Ban Trị sự

34.  

ĐĐ. Thích Giác Châu

(Võ Đình Tâm)

1964

Ủy viên Ban Trị sự

35.  

ĐĐ. Thích Thông Thiền

(Trần Anh Tuấn)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

36.  

ĐĐ. Thích Tâm Đức

(Nguyễn Thanh Hải)

1981

Ủy viên Ban Trị sự

37.  

NT. TN Phát Liên

(Trần Thị Nhơn)

1932

Ủy viên Ban Trị sự

38.  

NS. TN Hạnh Toàn

(Huỳnh Thị Bình)

1954

Ủy viên Ban Trị sự

39.  

NS. TN Huệ Định

(Lê Thị Hương)

1955

Ủy viên Ban Trị sự

40.  

SC. TN Chánh Định

(Phạm Thị Luật)

1960

Ủy viên Ban Trị sự

41.  

SC. TN Quảng Ngọc

(Ngô Thị Diễm Châu)

1979

Ủy viên Ban Trị sự

42.  

SC. TN Huệ Như

(Nguyễn Thị Xuyến)

1972

Ủy viên Ban Trị sự

43.  

Cư sĩ Đồng Phước

(Lê Của)

1953

Ủy viên Ban Trị sự

44.  

Cư sĩ Nguyên Đạo

(Nguyễn Đoán)

1950

Ủy viên Ban Trị sự

45.  

Cư sĩ Đồng Thủ

(Đặng Văn Đô)

1968

Ủy viên Ban Trị sự

46.  

Cư sĩ Nhuận Kim

(Huỳnh Ngọc Thạch)

1973

Ủy viên Ban Trị sự

47.  

Cư sĩ Nguyên Lợi

(Phạm Văn Lanh)

1949

Ủy viên Ban Trị sự

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn


Truy cập phiên bản mobile tại địa chỉ: http://m.phatgiao.org.vn/

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


 Refresh

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm kỳ V (2016-2022)

Nay, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ V (2016 – 2022), gồm 47 thành viên, trong đó Ban Thường trực Ban Trị sự là 21 thành viên, do Hòa thượng Thích Hạnh Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).
Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm kỳ V (2016-2022) Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi Nhiệm kỳ V (2016-2022)
810 700
Nay, chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ V (2016 – 2022), gồm 47 thành viên, trong đó Ban Thường trực Ban Trị sự là 21 thành viên, do Hòa thượng Thích Hạnh Lạc làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).