Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả

Thế nào là Chân không - Diệu hữu?

Thế nào là Chân không - Diệu hữu?

11/5/2015 2:43:00 PM
Chân không diệu hữu thuộc về giáo môn. Giáo môn nói đến tự tánh về có và không, không là chân không, có là diệu hữu; ý là cái “có” chẳng phải thật có, cái “không” chẳng phải thật không, là muốn mọi người không có chấp thật.

Ý nghĩa chính báo và y báo

16/10/2015, 11:07
Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con rõ ý nghĩa của chính báo và y báo là như thế nào? 

Ba lần cảnh cáo khi sắp nhập Niết bàn của Phật Thích Ca

12/10/2015, 08:57
Phật sắp nhập Niết Bàn, khai thị lần cuối cùng có ba lần cảnh cáo. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền cho đến nhập diệt tận định, rồi từ diệt tận định trở ngược lại, cho đến sơ thiền. Thuận nghịch như vậy ra vào chín bậc thiền định xong, nói với đại chúng rằng:

Cầu nguyện và hồi hướng có tác dụng không?

10/10/2015, 09:33
Việc cầu nguyện đều theo như ý mình muốn hết, thì trần gian này chắc không ai dại khờ gì mà tu hành chi cho nó khổ sở mệt xác. Vì tất cả đều có chư Phật, Bồ tát lo hộ độ cho mình hết rồi. Hiểu đạo Phật theo kiểu đó, tức vô tình ta mắc phải cái tội là dìm đạo Phật vào con đường mê tín.

Ý nghĩa chân tâm và bản tính như thế nào?

06/10/2015, 14:39
Kính thưa thầy, con có một thắc mắc về chân tâm và bản tính. Sao gọi là chân tâm? Sao gọi là bản tính? Vậy giữa chân tâm và bản tính giống nhau hay khác nhau? Con hay nghe cái tính Phật của mọi người nó bất sinh bất diệt, thế nào là bất sinh bất diệt?

Xử lý chuột như thế nào để không mang tội sát sinh?

01/10/2015, 16:39
Kính thưa thầy, nhà hàng xóm của con có nuôi chim biết nói nên họ rất thích và cho ăn đồ ăn thừa thải, do đó, gây ra tình trạng có nhiều chuột xuất hiện ở phía sau nhà của con. Ðể chuột con nhiều thì mất vệ sinh, mà báo cho council thì sợ mích lòng hàng xóm, bỏ thuốc cho chuột ăn thì sợ nó chết mang tội sát sinh. Như vậy con phải làm sao? Kính xin thầy cho con một lời khuyên. 

Sau khi chết cái gì bị thọ hình hành phạt đau khổ trong địa ngục Vô Gián?

20/09/2015, 09:38
Kính thưa thầy, khi ta chết, thân tứ đại tan rã. Nhưng tại sao các cực hình trong địa ngục vô gián còn hình phạt trên thân xác của người chết? Hai việc này có phải mâu thuẫn nhau không? Mong thầy giải thích cho chúng con rõ. 

Thọ giới Bồ tát nhưng không đến chùa Bố tát kiểm giới có mang tội không?

18/09/2015, 08:58
Kính bạch thầy, con đã thọ giới Bồ tát, nhưng thỉnh thoảng con không có đến chùa sám hối và Bố tát nghe giới, như vậy con có phạm giới không? Có phạm tội không?

Phật tử đi chùa như thế nào mới đúng?

09/09/2015, 19:13
Một phật tử khi Quy y và thường xuyên sinh hoạt với một chùa, nhưng lại đến công quả và dự khóa tu ở một ngôi chùa khác, như thế, thì có lỗi là bỏ chùa của mình hay không? 

Đời mạt pháp nên tu pháp môn nào thích hợp?

08/09/2015, 13:54
Nếu chấp vào lời nói, ví như chấp vào tứ cú của Phật: Cú thứ nhất “Có”, cú thứ nhì “Không”, cú thứ ba: “Chẳng có chẳng không”, cú thứ tư: “Cũng có cũng không”. Mà ý Phật là muốn mình lìa tứ cú: hễ chấp “Có” thì Phật nói “Không” để phá chấp, hễ chấp “Không” thì Phật nói “Có” để phá chấp của chúng sinh.