GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Ban Thông tin Truyền thông
Tìm theo tin bài Tìm theo tác giả
Cập nhật lúc 13:15 05/12/2016 (GMT+7)

Giáo hội gửi thư phân ưu đến Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc

(PGVN)

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và chư tăng ni, phật tử Phật giáo Trung Quốc cùng Môn đồ Pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
---------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2016 
 

THƯ PHÂN ƯU

Kính gửi: Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc
                                                                                                 
Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Việt Nam vô cùng kính tiếc được tin Trưởng lão Hòa thượng thượng Minh hạ Học, Chủ tịch Hội đồng Tư nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện núi Linh Nham Tô Châu Phật học Viện Trung Quốc, Viện trưởng Phân việu núi Thê Hạ Nam Kinh Phật học Viện Trung Quốc, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô, Phương trượng Tổ đình Linh Nham Tô Châu, bậc cao Tăng của Tịnh Độ Tông, viên tịch ngày 02 tháng 12 năm 2016.

Sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Chư tăng ni, phật tử Phật giáo Trung Quốc và Môn đồ Pháp quyến.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng, ni, phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và chư tăng ni, phật tử Phật giáo Trung Quốc cùng Môn đồ Pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng.

Kính nguyện cầu Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 


Truy cập phiên bản mobile tại địa chỉ: http://m.phatgiao.org.vn/

Ý kiến phản hồi

Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu


 Refresh

Giáo hội gửi thư phân ưu đến Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và chư tăng ni, phật tử Phật giáo Trung Quốc cùng Môn đồ Pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng.
Giáo hội gửi thư phân ưu đến Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc Giáo hội gửi thư phân ưu đến Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc
710 700
Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và chư tăng ni, phật tử Phật giáo Trung Quốc cùng Môn đồ Pháp quyến của Trưởng lão Hòa thượng.