Tag: A la Hán

Mười lợi ích khi tin Phật chân thật

Tin Phật chân thật có lợi ích chăng? Những lợi ích đó là gì? Làm sao biết ai đó có lòng tin chân thật?”. Đó là những vấn đề mà bài kết tập này tập trung khai triển từ những lời dạy của Đức Phật trong kinh tạng Nikàya (Pali) và Hán tạng giúp cách nhìn tổng quan về niềm tin vào Đức Phật.
14:33 02/05/2019

Phóng dật bị Thiên thần quở trách

Phóng dật loạn động là những phiền não chướng ngại dễ xảy ra cho người tu hành khi đối duyên xúc cảnh mà thiếu chánh niệm. Các biểu hiện như nói năng cười giỡn quá mức, ca hát nghêu ngao, trong thì buông thả 6 căn, ngoài thì chạy theo 6 cảnh, tâm không an tịnh, thân chẳng oai nghi… được gọi là phóng dật.
22:08 24/01/2019