Tag: Bản chú Đại Bi nào là đúng nhất

Trì tụng chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản chú Đại Bi nào là đúng nhất?

Người tụng thần chú Đại bi là nhằm giúp cho tam nghiệp gở bỏ nghiệp lực tham sân si của chúng sanh, tiến đến bờ giác... Vì vậy khi muốn tụng thần chú phải phát nguyện, công cứ theo thời biểu sinh hoạt trong gia đình; đến giờ tụng kinh thì tụng kinh, đến giờ làm việc thì làm việc, đến giờ ăn thì ăn…
14:30 18/07/2019