Tag: Bồ tát Đại Thế Chí

Đức Đại Thế Chí Bồ tát khuyên người niệm Phật như thế nào?

Đức Đại Thế Chí Bồ Tát do niệm Phật mà chứng viên thông, nhẫn đến tu Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sinh đều không rời câu niệm Phật. Chúng ta nên cố gắng noi theo Ngài.
06:56 22/11/2019