Tag: bốc mộ có cần xem ngày giờ không

Bốc mộ, di dời mộ phần có cần phải xem ngày giờ?

Đạo Phật không có chủ trương xem ngày giờ tốt xấu". Tùy thuộc nghiệp nhân thiện hay ác nơi mỗi cá nhân đã làm trong quá khứ và hiện tại để tác thành nghiệp quả tốt hay xấu mà thôi.
09:32 29/05/2019