Tag: Cai trị đất nước bằng chánh pháp

Vai trò của Thiền Sư Vạn Hạnh trong sự nghiệp lập nước và giữ nước (II)

Thấm nhuần những lời dạy của Đức Phật nên Thiền Sư Vạn Hạnh đã đã đem đạo lý vào đời và đặc biệt Vua Lý Thái Tổ đã cho xây dựng nhiều chùa chiền cho đến bây giờ đã trở thành biểu tượng của dân tộc như chùa Một Cột.
16:47 10/09/2019