Phật Giáo

Cảm tác một bạn đọc gửi tới phatgiao.org.vn

Thứ năm, 08/04/2013 | 11:44

Chúng sanh mê xa cách đường tu. Đường đời tăm tối âm u. Đường đạo giải thoát chân như sáng ngời. Phật là giác, người người đều rõ. Cớ sao lại chẳng tỏ đuôi đầu. Hạ căn há dễ biết đâu. Thượng căn nghe pháp đạo mầu chứng tri...Gần tối muộn, chuẩn bị đi ngủ, tôi (CTV của trang phatgiao.org.vn với bút danh Thường Nguyên) thấy hòm thư Gmail báo có thư mới. Mở thư xem, một đạo hữu đồng tu gửi cho tôi một bài thơ, nhắn có một bạn đọc mong được gửi tới trang nhà phatgiao.org.vn, như thay cho lời cảm ơn, sau khi đọc bài viết “Phật giáo Việt Nam đang thịnh hay đang suy?”; mà phatgiao.org.vn mới đăng cách đây ít ngày.

Tôi xin được đăng nguyên văn bài thơ của Thanh Tâm:


CHÁNH - TÀ


Thời kỳ này là thời mạt pháp
Việc hầu đồng đầy khắp nơi nơi
Cúng sao giải hạn mọi người
Thực trạng trước mắt không lời giải phân
Đời ngũ trược giả chân khó biết
Một kiếp người chỉ tiết đường tu
Sang hèn hay kẻ trí ngu
Đều được giải thoát, chơn như có phần

Cớ sao lại bỏ chân theo giả
Hướng ngoài tìm quên cả tâm mình
Là nhân đưa đến vô minh
Con đường trước mắt hành trình khổ đau
Nào khác kẻ ôm châu làm mướn
Tự nơi mình nghiệp chướng tạo ra
Làm phật chẳng chụi, làm ma
Con đường chánh pháp càng xa lạc lầm

Tông chỉ Phật cao thâm siêu thoát
Ý tổ thầy chót vót trời xanh
Vượt ngoài hai chữ lợi danh
Liễu ngộ thân chứng vô sanh niết bàn
Lòng từ bi mở đàng phương tiện
Vì chúng sanh quyền biến đặt ra
Căn cơ chậm lụt dần dà
Phương tiện hai chữ sa đà mất thôi

Vật chất thạnh than ôi khó tránh
Chúng sanh mê xa cách đường tu
Đường đời tăm tối âm u
Đường đạo giải thoát chân như sáng ngời
Phật là giác, người người đều rõ
Cớ sao lại chẳng tỏ đuôi đầu
Hạ căn há dễ biết đâu
Thượng căn nghe pháp đạo mầu chứng tri
Thành, trụ, hoại thịnh suy biến chuyển
Ác hạnh nhiều tà kiến vô minh
Mê lầm theo nẻo sắc thinh
Ba đường sáu nẻo lênh đênh không cùng

Vũ trụ thì vô chung, vô thủy
Đạo không lời tuyệt lý, luận bàn
Hư không trống rỗng thênh thang
Là người trí giả tìm đàng mà đi
Người phật tử chớ nghi Tam Bảo
Nhưng cũng đừng cầu đảo thần linh
Phải tin phật tánh nơi mình
Hạt châu sẵn có viên minh đủ đầy
Nay mạo muội lời này phân tỏ
Cùng kinh văn Phật tổ ban truyền
Ta Bà sinh chúng hữu duyên
Trên hội Bát Nhã khách thiền lưu tâm!

                                                                            (Thanh Tâm, Đà Lạt 06/04/2013)
Thanh Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z