Phật Giáo

Canada: Pháp hội trai tăng cúng dường vạn vị tăng

Thứ năm, 07/07/2016 | 13:09

Hôm thứ bảy, ngày 02/07/2016 – tại tinh xá Trạm Sơn 7254 Bayview Avenue Thornhill, Ontario L3T 2R6 Canada, long trọng tổ chức pháp hội trai tăng cúng dường vạn vị tăng. 

 
Cao tăng trưởng lão Tính Không 93 tuổi, khai sơn, phương trượng trụ trì tại tịnh xá Trạm Sơn, Hội trưởng Phật giáo Canada, Hòa thượng Đạt Nghĩa đương kim trụ trì tịnh xá Trạm Sơn cùng nghênh Triêu Thánh đoàn “Thỉnh Hương hỏa Tứ Đại Danh Sơn Phật giáo Trung Quốc”, tại Ngũ Đài Sơn Đại Loa Tự nghênh thỉnh Thánh đại Hỏa chủng, Ngũ Đài Sơn Phổ Thọ Tự trang nghiêm cử hành cung thỉnh vạn vị tăng ứng cúng pháp hội Trai Tăng, hàng vạn tín chúng tham dự Pháp hội.
 
 
Cao tăng trưởng lão Tính Không 93 tuổi, khai sơn, phương trượng trụ trì  tại Tinh xá Trạm Sơn phát biểu rằng: “Hôm nay Tinh xá Trạm Sơn nghênh Triêu Thánh đoàn “Thỉnh Hương hỏa Tứ Đại Danh Sơn Phật giáo Trung Quốc”, Phật giáo Canada hy vọng tiếp tục hoằng dương tinh thần Đại Trí Tuệ của đức Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Phật pháp lai vãng, mỗi người đều phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, hóa độ chúng sinh, với tinh thần trí tuệ tuyên dương Diệu lý Phật đà, hy vọng mỗi người đều phát tâm tu hành, đều chứng quả, đó là tinh thần của Đạo Phật. 
 
Canada là một đất nước phong phú và đa dạng về văn hóa, một phần nguyên do là vì đây là một quốc gia tập hợp nhiều sắc tộc từ khắp các châu lục trên toàn thế giới, hy vọng Phật giáo Trung Quốc cùng hợp tác để kiến lập tinh thần Phật giáo Canada đến với mỗi người, mỗi gia đình, với tinh thần trí tuệ hoằng dương chính pháp Như Lai.

Vân Tuyền (Nguồn: PG Phụng Hoàng online)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z