Tag: Đại Lão Hòa thượng Hư Vân

Kiến thức thú vị về tam bộ nhất bái mà Phật tử nên biết

"Tam bộ nhất bái" hay là đi ba bước thì lại lạy một lễ là một phương cách để người Phật tử, phần nhiều là người tu sĩ xuất gia, tỏ lòng tin sâu vào Tam Bảo (Phật, Pháp và Tăng), để tôi luyện lòng kham nhẫn, chịu đựng đau khổ và tỏ quyết tâm theo đuổi một hạnh nguyện của mình.
12:52 21/02/2019