Phật Giáo

Danh sách nhân sự BTS GHPGVN tỉnh Bình Dương Nhiệm kỳ IX (2017-2022)

Thứ năm, 24/04/2017 | 13:25

Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 57 thành viên, do Hòa thượng Thích Huệ Thông làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 -
Số :   048 /QĐ.HĐTS
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01  năm 2017

 
QUYẾT ĐỊNH
V/v chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
Nhiệm kỳ IX (2017 - 2022)
 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
 
- Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (Tu chỉnh lần thứ V);
- Căn cứ mục 2 điều 22 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
- Căn cứ công văn số 112/UBND-VX ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Bình Dương;
- Căn cứ tờ trình số 007/CV-BTS ngày 13/01/2017 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, V/v Quyết định chuẩn y, công nhận thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ IX (2017 – 2022).

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ IX (2017 – 2022), gồm 57 thành viên, do Hòa thượng Thích Huệ Thông làm Trưởng Ban Trị sự (theo danh sách đính kèm).

Điều 2: Tổng Thư Ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương và các vị có tên tại điều I, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận :
- Như điều 2 "để thực hiện”
- Ban TGCP, Vụ PG "để b/c”
- Văn phòng T.176 - VP  T.78
- UBND, BDV, UBMTTQVN, BTG/SNV
  Tỉnh Bình Dương"để biết”
- Lưu VP1 - VP2 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -


DANH SÁCH
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BÌNH DƯƠNG
NHIỆM KỲ IX (2017 - 2022)
(Theo Quyết định số  048 /QĐ.HĐTS ngày 16/01/2017)

I. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ :

STT

PHÁP DANH/THẾ DANH

NĂM SINH

CHỨC VỤ

1.       

HT. Thích Huệ Thông

(Trần Minh Quang)

1960

Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Tăng sự

2.       

HT. Thích Thiện Duyên

(Lê Phước Thiện)

1950

Phó Trưởng ban Thường trực,

Trưởng ban Hoằng pháp

3.       

TT. Thích Minh Nghĩa

(Nguyễn Kế Tài)

1951

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Pháp chế

4.       

ĐĐ. Thích Minh Lực

(Nguyễn Hoàng Trung)

1967

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

5.       

ĐĐ. Thích Chơn Phát

(Lương Thanh Liêm)

1972

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

6.       

NT. Thích nữ Pháp Như

(Phạm Thị Liên)

1955

Phó Trưởng ban Trị sự,

Phụ trách Phân ban Ni giới

7.       

NS. Thích nữ Từ Thảo

(Nguyễn Thị Gái)

1969

Phó Trưởng ban Trị sự,

Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

8.       

ĐĐ. Thích Thiện Hưng

(Trần Huỳnh Hoàng Long)

1985

Chánh Thư ký Ban Trị sự,

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

9.       

ĐĐ. Thích Huệ Tín

(Nguyễn Văn Trực)

1979

Phó Thư ký,

Chánh Văn phòng Ban Trị sự

10.  

ĐĐ. Thích Đức Dũng

(Hồ Văn Cảm)

1980

Phó Thư ký,

Phó Văn phòng Ban Trị sự

11.  

HT. Thích Hồng Long

(Trần Quốc Hội)

1951

Trưởng ban Kiểm soát

12.  

TT. Thích Minh Vũ

(Nguyễn Xuân Phong)

1967

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

13.  

ĐĐ. Thích Minh Chí

(Lê Thành Sơn)

1975

Trưởng ban Nghi lễ

14.  

ĐĐ. Thích Bửu Minh

(Trần Văn Bé)

1974

Trưởng ban Văn hóa

15.  

NS. Thích nữ An Liên

(Nguyễn Thị Hồng)

1960

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

16.  

SC.  Thích nữ Liên Diệu

(Nguyễn Thị Hồng)

1977

Thủ quỹ Ban Trị sự

17.  

ĐĐ. Thích Huệ Trí

(Võ Tấn Thành)

1974

Ủy viên Thường trực

18.  

ĐĐ. Thích Thiện An

(Lữ Văn Đông)

1956

Ủy viên Thường trực

19.  

ĐĐ. Thích Hải Nghiêm

(Nguyễn Thanh Tú)

1969

Ủy viên Thường trực

 II. ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ:

20.  

HT. Thích Chí Thiện

(Lê Văn Lân)

1951

Ủy viên

21.  

TT. Thích Tỉnh Tại

(Nguyễn Văn Phương)

1969

Ủy viên

22.  

TT. Thích Thiện Trang

(Đỗ Thế Đạt)

1962

Ủy viên

23.  

TT. Thích Thiện Minh

(Nguyễn Văn Sáu)

1969

Ủy viên

24.  

ĐĐ. Thích Chúc Minh

(Nguyễn Văn Đô)

1969

Ủy viên

25.  

ĐĐ. Thích Thiện Huệ

(Huỳnh Văn Hoàng)

1952

Ủy viên

26.  

ĐĐ. Thích Thiện Hòa

(Nguyễn Văn Hòa)

1955

Ủy viên

27.  

ĐĐ. Thích An Trí

(Nguyễn Văn Lành)

1978

Ủy viên

28.  

ĐĐ. Thích Thiện Tánh

(Lê Cẩm Linh)

1978

Ủy viên

29.  

ĐĐ. Thích Thiện Quang

(Trương Minh Quang)

1974

Ủy viên

30.  

ĐĐ. Thích Thiện Hỷ

(Nguyễn Văn Phẩm)

1958

Ủy viên

31.  

ĐĐ. Thích Quảng Bình

(Nguyễn Ngọc Thanh)

1966

Ủy viên

32.  

ĐĐ. Thích Nhật Nghiêm

(Nguyễn Văn Quốc Hội)

1967

Ủy viên

33.  

ĐĐ. Thích Minh Tân

(Nhiêu Quốc Hưng)

1967

Ủy viên

34.  

ĐĐ. Thích Trí Tâm

(Nguyễn Văn Hùng)

1977

Ủy viên

35.  

ĐĐ. Thích Chúc Lạc

(Nguyễn Văn Thôn)

1981

Ủy viên

36.  

ĐĐ. Thích Thiện Thành

(Trần Trúc Linh)

1972

Ủy viên

37.  

ĐĐ. Thích Tắc An

(Nguyễn Văn Tiếng)

1969

Ủy viên

38.  

ĐĐ. Thích Thiện Trí

(Hồ Ngọc Danh)

1964

Ủy viên

39.  

ĐĐ. Thích Thiện Minh

(Trần Quang Vinh)

1987

Ủy viên

40.  

ĐĐ. Thích Kiết Tường

(Trần Quốc Quí)

1991

Ủy viên

41.  

ĐĐ. Thích Minh Hiền

(Võ Văn Thắng)

1979

Ủy viên

42.  

ĐĐ. Thích Trí Ngộ

(Mai Tuấn An)

1984

Ủy viên

43.  

ĐĐ. Thích Minh Thông

(Ngô Bình)

1976

Ủy viên

44.  

ĐĐ. Thích Thiện Tâm

(Nguyễn Văn Tỉnh)

1963

Ủy viên

45.  

ĐĐ. Thích Huệ Minh

(Phạm Thanh Duy)

1980

Ủy viên

46.  

ĐĐ. Thích Minh Duy

(Trần Hoàng Uyên Trinh)

1983

Ủy viên

47.  

ĐĐ. Thích Trí Chơn

(Hồ Văn Thảo)

1979

Ủy viên

48.  

ĐĐ. Thích Thiện Phước

(Nguyễn Trung Cường)

1988

Ủy viên

49.  

NS. Thích nữ Diệu Thường

(Nguyễn Thị Nhụy)

1953

Ủy viên

50.  

NS. Thích nữ Như Định

(Nguyễn Thị Nga)

1955

Ủy viên

51.  

NS. Thích nữ Giác Nguyện

(Nguyễn Thị Ngọc Yến)

1964

Ủy viên

52.  

SC. Thích nữ Ngọc Bích

(Huỳnh Thị Nhận)

1948

Ủy viên

53.  

SC. Thích nữ Cam Liên

(Nguyễn Thị Thanh Tuyền)

1971

Ủy viên

54.  

SC. Thích nữ An Hương

(Nguyễn Thị Thùy Phương)

1972

Ủy viên

55.  

SC. Thích nữ Pháp Hạnh

(Nguyễn Thị Ngọc Cam)

1965

Ủy viên

56.  

SC. Thích nữ Hương Nhũ

(Hoàng Thị Phương Thảo)

1963

Ủy viên

57.  

SC. Thích nữ Liên An

(Lê Thị Hồng Nga)

1981

Ủy viên

 

 

TM. BAN THƯỜNGTRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z