Phật Giáo

Đồng Nai: Gần 300 giới tử thọ nhận giới pháp Như Lai

Thứ năm, 28/05/2013 | 16:30

Vào lúc 4h sáng ngày 28/05/2013 (ngày 19/04 năm Quý Tỵ), tại Trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Hội đồng thập sư Tăng đàn Tỳ kheo Giới đàn Minh Vật Nhất Tri đã đăng đàn truyền giới cụ túc cho gần 300 giới tử.

Đàn giới do HT.Thích Minh Chánh làm Hòa thượng Đàn Đầu (Phụ tá: HT.Thích Giác Quang), HT.Thích Nhật Quang làm Yết Ma A Xà Lê, HT. Thích Quang Đạo làm Giáo thọ A Xà Lê (Phụ tá: HT.Thích Liêm Chính, TT.Thích Thông Hạnh) cùng thất vị tôn chứng sư. 

Theo Phật Quang Đại Từ Điển do HT.Thích Quảng Độ dịch, cụ túc giới, tiếng Phạm, Pali là upasampanna hoặc upasmpada. Dịch âm là ô ba tam bát na, dịch ý là gần tròn, có nghĩa là gần gũi Niết-bàn. Cũng gọi là Cận viên giới, Cận cụ giới, Đại giới, nói tắt là Cụ giới.

Là giới luật mà Tỳ kheo, Tỳ kheo ni phải thọ trì, vì giới phẩm đầy đủ so với 01 giới của Sa di, Sa di ni, cho nên gọi là Cụ túc giới. Theo giới pháp quy định, khi thọ trì giới cụ túc, tức là đã chính thức trở thành Tỳ kheo, và Tỳ kheo ni. Phổ thông, giới Tỳ kheo có 250 giới, giới Tỳ kheo ni có 348 giới.

Việc truyền thọ giới này, theo HT.Thích Nhật Quang, Yết Ma A Xà Lê: “Muốn thọ nhận được giới pháp thì người truyền giới và người thọ giới cần phải thật sự thanh tịnh, nghiêm xét kỹ càng và nhất tâm cầu thỉnh thì mới chứng đắc”.

Ngoài những điều trên, một vị muốn thọ giới tỳ kheo cần phải nắm cho được năm trọng tội của một tỳ kheo không được phạm đó là phá Yết ma tăng, phá Pháp luân tăng, phá kiến, phá giới, nuôi đệ tử mà không biết dạy. Người xuất gia cần phải nắm vững khi đắc giới Tỳ kheo. 

Trong Phật giáo, Tăng đoàn là tập thể có vai trò quan trọng quyết định sự tồn tại của Phật pháp. Khi nào hàng ngũ Tăng già có những bậc chân tu thạc học, đạo cao đức trọng, có đủ tư cách làm nghi biểu cho đời, có đủ trí huệ làm đuốc sáng cho đời, thì khi ấy Phật pháp được hưng thịnh. 

Trái lại, khi nào trong hàng ngũ Tăng già không có những vị Tăng tài đức như trên, thì dù số lượng có đông nhiều đi nữa, đó cũng là dấu hiệu suy vi của chánh pháp.  

Chính vì điều này nên những ai trong hàng ngũ xuất gia có để tâm thiết tha đến sự tồn vong của chánh pháp, có thao thức ưu tư đến vấn đề “Tre tàn măng mọc”, có hoài bảo “Thiệu long Thánh chủng, kế vãng khai lai” thì không thể không để tâm nghiên cứu học hỏi tường tận về các pháp Yết-ma, nhất là Yết-ma truyền giới cụ túc, độ người xuất gia. . .
 Giới tử Tỳ kheo ôm y, bát… chờ đợi được trao truyền giới pháp
 
 Trong hình là chư tôn đức kiểm tra 13 già nạn (những chướng ngại) đối với người xuất gia trước khi cho giới tử Tỳ kheo vào Tuyển Phật Trường

 Chư tôn đức hướng dẫn đưa giới tử vào Tuyển Phật Trường
 Hòa thượng Thích Minh Chánh làm Hòa thượng Đàn Đầu
 Thập đại tôn chứng sư giới đàn Tỳ kheo
  Giới tử lễ bái
 ...cầu pháp
Người xuất gia việc cầu pháp nhận giới Tỳ Kheo là một điều rất quan trọng để đứng vào hàng ngũ Tăng đoàn
 Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê và Hòa thượng Giáo thọ A-xà-lê đang bạch pháp Yết-ma
 Việc truyền trao giới pháp rất cần sự thanh tâm và quyết chí cầu pháp của các giới tử
 Xả bỏ Man Y của Sa Di đã thọ nhận để cầu thọ giới pháp Tỳ Kheo
 Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê thực hiện nghi thức trao truyền y bát
 Giới tử thọ nhận và đắp y 5 điều, 7 điều và 9 điều
 Lạy tạ Hội đồng thập sư tăng
 Hòa thượng Yết Ma A Xà Lê tiếp tục truyền trao các vật dụng cần có của một vị Tỳ Kheo như bình bát, tọa cụ ngồi và đảy lọc nước
 Giới tử tiếp nhận các vật dụng từ thời xưa chư Phật và chúng tăng vẫn thường dùng
Tiểu ban Thông tin Đại giới đàn Minh Vật Nhất Tri


CTV
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z