Tag: Đức Phật Dược Sư

12 nguyện lớn của Đức Phật Dược Sư

Nguyện sau khi thành Phật, sắc thân tôi trong sáng như ngọc lưu li, uy đức bao la vòi vọi, sáng soi khắp nơi, khiến cho chúng sinh tăm tối nhờ đó mà tỏ ngộ, tùy theo ý chí mà tu tập các nghiệp lành.
14:21 15/11/2019

Lắng nghe bài hát: "Chắp Tay Lạy Phật Dược Sư" - Huỳnh Nguyễn Công Bằng

Phật Dược Sư còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại Y Vương Phật, Vương Thiện Đạo, do bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh" cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi Tịnh Lưu ly.
13:42 25/10/2019

Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật Dược Sư và 12 đại nguyện

Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư không chỉ trình bày về bản nguyện cứu đời của đức Phật Thầy Thuốc khi ngài còn là vị Bồ-tát, mà còn giới thiệu phương pháp hành đạo và hoằng pháp có hiệu quả cho tất cả những ai đang hướng về đạo quả giác ngộ vô thượng.
10:26 17/10/2019