Phật Giáo

Gặp lại chính mình

Thứ năm, 26/11/2014 | 10:33

Gặp lại chính mình – thôi quẩn quanh/Thôi lang thang cỏ nội mây ngàn/Gương đối gương: bổn lai diện mục… (**)/Kính chào thánh thót tiếng chim xuân!

Gặp lại mình giữa tâm vô ngôn
Dừng bước lang thang – bặt tâm hành
Quên thuở vô minh theo huyễn ngã
(Cái “tôi” hư ảo cõi phù vân)
 
Quán tâm: vọng tưởng hóa chân như
Tuệ giác chiếu soi vạn nẻo đời
Hòa ánh Tâm Kinh vào tục lụy
Truyền đăng tục diệm chốn luân hồi (*)
 
Gặp lại mình giữa lúc định tâm
Im bặt nói năng tận đáy lòng
Giải thoát bao si mê chấp thủ
(Cái “tôi” mộng mị cõi vô thường)
 
Quán vọng tâm: hiện tiền chân ngã
Tịch lặng vầng trăng – sáng cửa thiền
Tri ngộ Tâm Không là diệu hữu
Tịnh độ khơi nguồn giữa đảo điên
 
Gặp lại chính mình – thôi quẩn quanh
Thôi lang thang cỏ nội mây ngàn
Gương đối gương: bổn lai diện mục...(**)
Kính chào thánh thót tiếng chim xuân!

Kính mời đọc thêm:

Thơ Thiền & Ý Kinh

Đọc bài thơ Hữu Không của Thiền sư Từ Đạo Hạnh:

“Tác hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu không như thủy nguyệt,
         Vật trước hữu không: Không”. (***)

Thơ thiền thì khế hợp ý Kinh, tôi xin nêu vài ý Kinh:

- “Tác hữu trần sa hữu”: “Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”.
- “Vi không nhất thiết không”: “Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức… (đến) vô trí diệc vô đắc”.
- “Hữu không như thủy nguyệt”: “Dĩ vô sở đắc cố”. (Không thể nắm bắt được thủy nguyệt).
- Câu cuối cùng, tôi mạn phép thêm cái dấu “:” và viết hoa chữ “Không” cuối bài.
“Vật trước hữu không: Không”: “Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt hiện tiền”. (Tịch Diệt hiện tiền: Tâm Không hiện tiền, Tánh Không hiện tiền).

Tuệ Thiền Lê Bá Bôn
-
Ghi chú:
(*): Truyền đăng tục diệm: truyền đèn tiếp lửa.
(**): Bổn lai diện mục: Mặt mũi xưa nay; khuôn mặt nghìn đời.
(***):“Có thì có tự may may,
Không thì cả thế gian này cũng không.
Kìa xem bóng nguyệt lòng sông,
Ai hay không có, có không là gì!”
(Phan Kế Bính dịch).                                        
                                                   
Lê Bá Bôn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z