Tag: giải thoát sinh tử trong quan niệm của Phật giáo

Suy nghĩ về khái niệm giải thoát sinh tử trong Đạo Phật

Đạo Phật hướng đến giải thoát sanh tử, chứng Niết-bàn để sống tự tại trong cuộc đời mà làm lợi lạc quần sanh. Quan niệm giải thoát sanh tử, chứng Niết-bàn ở thế giới nào đó và chỉ đạt được sau khi chết là một quan niệm cần đánh giá lại.
07:04 19/11/2019