Tag: Giới luật trong Phật giáo

Ý nghĩa 'Thọ Giới' trong Phật giáo

Người xuất gia có để tâm thiết tha đến sự tồn vong của chánh pháp, có thao thức ưu tư đến vấn đề “Tre tàn măng mọc”, có hoài bão “Thiệu long Thánh chủng, kế vãn khai lai” thì không thể không để tâm nghiên cứu học hỏi tường tận về các pháp Yết-ma, nhất là Yết-ma truyền giới cụ túc, độ người xuất gia.
14:10 19/11/2019

Ứng dụng giới luật thiết thực có lợi ích trong đời sống người xuất gia

Giới luật được xem như là nơi quy thú tất cả thiện pháp, là phương tiện để ngăn chặn và đoạn trừ các điều ác bộc phát qua thân, khẩu, ý. Giới luật chính là sinh mạng, là sự sống còn của những người con dòng họ Thích – những hành giả thừa Như Lai xứ, hành Như Lai sự.
08:11 17/11/2019

Phật giáo với năm Thánh giới

Năm Thánh giới của đạo Phật còn gọi là Ngũ giới hay Năm giới. Thoạt nghe người (sơ cơ) mới đến với đạo Phật qua khái niệm hai từ Thánh giới có vẻ “cao siêu” khó vươn tới nên dễ nản lòng. Song thực tế đây là Năm điều Phật dạy rất gần gũi với đời sống và cũng dễ thực hiện.
07:30 01/09/2019