Phật Giáo

Hà Nội: Khai mạc Đại giới đàn PL2557 – DL2013

Thứ năm, 06/04/2013 | 10:32

Như đã đưa tin, Đại Giới đàn GHPGVN Tp.Hà Nội đã chính thức khai mạc truyền trao giới pháp cho các giới tử vào ngày 05 tháng 04 năm 2013, nhằm ngày 25 tháng 02 năm Quý Tỵ tại chùa Bằng (Linh Tiên tự) – P.Hoàng Liệt – Q.Hoàng Mai – Tp.Hà Nội.

Đại Giới đàn đã vô cùng diễm phúc được cung đón: Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ quang lâm làm Đàn đầu Hòa thượng cùng Hội đồng Thập giới sư Tăng.

Đúng 8h00’, ba hồi chuông trống bát nhã vang lên mở đầu nghi lễ giới đàn. Giới đàn được thực hiện theo giới luật Phật (Không có phần nghi lễ hành chính)

Căn cứ theo Giới đàn Tăng, các nghi lễ được cử hành: 

Chư tôn đức hội đồng Giới sư quang lâm giới đàn, niêm hương bạch Phật cầu gia bị.

Tiếp theo, Ban tổ chức cung an chức sự: Cung thỉnh Đức trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ làm Đàn đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm ngôi Yết Ma Xà Lê; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Hòa thượng Thích Gia Quang ngôi Giáo thụ A Xà Lê và 7 vị Hòa thượng, Thượng tọa làm tôn chứng Tăng Già.

Sau khi cung an chức sự, tất cả các vị Nghiệp sư của Giới tử đã ra đỉnh lễ Hội đồng Giới sư.

Sau đó, tất cả các Giới tử cầu thụ Sa di và Tỷ Khiêu Giới làm lễ Hội đồng Giới sư.

Hòa thượng Pháp chủ ngôi Hòa thượng Đàn đầu đã có bài khai thị khuyến tấn Nghiệp sư và Giới tử trong Đại giới đàn.

Hôm nay, Hội đồng Giới sư Tăng đã trao truyền Giới Tỷ Khiêu cho 20 Giới tử và trao Giới Sa Di cho 23 Giới tử.

Buổi tối cùng ngày, Thượng tọa Thích Tiến Đạt đã có bài giảng về Giới căn bản của Tỷ Khiêu cho các Giới tử mới thụ giới. 

Song song bên cạnh giới đàn Tăng, Hội đồng Giới sư Ni cũng đã vân tập về chùa Bằng kết giới, trao truyền Giới pháp cho Giới tử Ni. Ni trưởng Thích Đàm Hảo - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Chứng minh Ban Đặc trách Ni giới TW, Phó BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội làm Đàn đầu Hòa thượng Ni; Ni trưởng Thích Đàm Hằng  - Ni trưởng Thích Đàm Kim được cung thỉnh ngôi Yết Ma A Xà Lê và ngôi Giáo thụ A Xà Lê cùng 7 Ni trưởng, Ni sư làm tôn chứng.

Trong ngày 05/04/2013, Hội đồng Giới sư Ni đã trao truyền Giới Sa Di cho 59 Giới tử và Giới Thức Xoa Ma Na cho 57 Giới tử.

Ngày 06/04/2013, Hai Hội đồng Giới sư sẽ trao Giới Tỷ Khiêu Ni.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

 Giới tử vân tập  cung nghinh Đức Pháp Chủ và Hội đồng Giới sư
 
 
 
 
 
 
 Đại diện Ban tổ chức cầu thính Đức Pháp Chủ chuẩn y chương trình Giới đàn
 
 
 
 
 
 Cung rước chư Tôn đức giáo phẩm quang lâm chứng đàn
 
 


 
 Quý vị Nghiệp sư đỉnh lễ Hội đồng Giới sư Tăng
 
 
 
 
 
 Quý vị Nghiệp sư Ni đỉnh lễ 2 Hội đồng Giới sư
 
 
 
 
 Quý Tôn đức Hội đồng Giới sư Tăng
 
 Hội đồng Giới sư Ni lễ Đức Pháp Chủ và Hội đồng Giới sư Tăng
 Đức Pháp Chủ dẫn đầu Hội đồng Giới sư Tăng niêm hương bạch Phật cầu gia bị
 
 
 
 Tam sư Giới đàn Sa Di
 Giới tử đăng đàn cầu giới Sa Di
 
 Lễ trao y mạn cho Sa Di
 
 
 
 
 Tam sư Giới đàn Tỷ Khiêu
 
 
 
 
 
 
 
 Lễ trao y cho Giới tử Tỷ Khiêu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tin ảnh: 
Cẩm Vân - Bảo Trinh
Cẩm Vân
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z