Phật Giáo

Hà Nội: Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì

Thứ năm, 15/01/2013 | 10:33

Căn cứ vào Nội quy Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP năm 2005 của Chính phủ, Ban Tăng sự Thành hội có hướng dẫn thủ tục thuyên chuyển bổ nhiệm trụ trì trên địa bàn Thành phố từ năm 2009

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 THÀNH HỘI PHẬT GIÁO HÀ NỘI                                                                 Độc  lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: ………/TB-VP                                                                                                                                                                                                           Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2013

 

THÔNG BÁO

V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thuyên chuyển bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì

 

Kính gửi:  Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị.

Căn cứ vào Nội quy Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nghị định số 22/2005/NĐ-CP năm 2005 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều trong Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Ban Tăng sự Thành hội có hướng dẫn thủ tục thuyên chuyển bổ nhiệm trụ trì trên địa bàn Thành phố từ năm 2009.

Hiện nay quy định đó không còn phù hợp với pháp luật Nhà nước, vì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2012/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều trong Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo để thay thế Nghị định số 22/2005/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2013. Trong Nghị định 92/2012/NĐ-CP có một số thay đổi về các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, trong đó có thủ tục thuyên chuyển bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì.

Vì vậy, trong khi chờ đợi Ban Tăng sự Thành hội có hướng dẫn mới về Tăng sự trên địa bàn Thành phố, Văn phòng Thành hội tạm dừng việc phát hành, cũng như tiếp nhận các hồ sơ về việc thuyên chuyển bổ nhiệm, kiêm nhiệm trụ trì. Khi nào Ban Tăng sự Thành hội có quy định mới phù hợp với pháp luật, Văn phòng sẽ tiếp nhận hồ sơ trở lại và sẽ thông báo sau.

Kính đề nghị Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị hoan hỷ thông báo đến toàn thể Tăng Ni đơn vị mình được biết.

Nơi nhận:                                                                                                                      TM. VĂN PHÒNG THÀNH HỘI

- Như đề gửi                                                                                                                              PHÓ VĂN PHÒNG

- Lưu VP – VT

                                                                                                                                                          (đã ký)

                                                                                                                                             Đại đức Thích Đạo Phong

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z