Có phải pháp môn niệm Phật, nguyện vãng sanh là đi ngược lại với giáo lý nhà Phật?

Văn Thù Bồ Tát bảo Pháp Chiếu Đại sư: “Muốn mau thành Phật không gì bằng chuyên niệm Phật A Di Đà...”. Và Quan Thế Âm Bồ Tát khuyên Từ Mẫn Tam Tạng: “Ông muốn truyền pháp để độ mình, độ người thời nên chuyên niệm Tây phương Cực Lạc thế giới A Di Đà và phát nguyện vãng sanh...”
17:28 05/10/2019

Có phải vô ngã, vô thường là vô cảm với nỗi đau của người khác?

Chúng ta không nên tu hành trong ích kỷ, thiếu tính cách lợi tha, làm cho băng hoại chánh pháp của ba đời chư Phật: “Phật độ đời, nếu không có cuộc đời thì cũng không có đức Phật và đạo Phật”, nên trong quá trình tu hành, chúng ta làm được điều gì lợi lạc quần sanh thì chúng ta thực hiện...
10:36 05/10/2019

Có nên lập bàn thờ, đốt vàng mã, cúng áo quần cho vong nhi không?

Các bạn không nên nghe lời, mọi người bày vẽ cúng kính linh đình hao tốn vô lý. Bạn là Phật tử nên truyền đạt đến bạn bè có lập gia đình không nên làm việc phá thai nhi, các Bạn sẽ phạm giới sát sanh.
07:48 29/09/2019

Phật tử tại gia có nên tụng chú Lăng Nghiêm không?

Xin thầy hoan hỷ cho con biết đối với 1 Phật tử tại gia như con ngoài niệm Phật, con còn đọc thêm các chú như: Chú Lăng Nghiêm, Chú Đại Bi, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Địa Tạng, Thập Chú như vậy có được không?
06:10 28/09/2019

Nhị thừa, căn thiếu và nữ căn có cầu sanh Tịnh Độ được không?

Tính đặc biệt của giáo pháp Đức Phật là: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đồng thể tánh không phân biệt các tướng, tất cả chúng sanh đều có thể tu thành Phật như đức Phật Thích Ca, nếu chúng sanh đó có ý thức tiến hóa giác ngộ…”.
11:48 20/09/2019

Thế nào gọi là nhìn sâu?

Nhìn sâu sẽ đưa tới cái thấy sâu, gọi là tuệ giác, tức là sự hiểu biết lớn; lắng nghe sâu sẽ giúp cho cái thấy của ta sâu hơn, phù hợp với thực tại.
15:45 19/09/2019

Còn sân giận có được đới nghiệp vãng sinh?

Theo kinh A Di Đà, muốn vãng sinh cần niệm Phật đạt nhất tâm bất loạn từ một ngày cho đến bảy ngày. Kinh còn nhấn mạnh, không thể lấy chút ít nhân duyên phước đức căn lành mà được sinh về cõi nước kia.
10:10 15/09/2019
Phật Giáo

Có nên giết gia cầm để cúng người thân khi qua đời?

Địa Tạng Bồ Tát đại từ đại bi khuyên dắt chúng sinh cõi Diêm Phù Đề ngay ngày lâm chung phải thận trọng, nhất định không được sát sinh, không được tạo ác duyên.
09:33 14/09/2019

Làm thế nào để được bình an khi chăm sóc bệnh nhân ung thư sắp lâm chung?

Cách hóa giải trên xuất phát từ hạnh nguyện của Bồ tát đạo, niệm Đông phương Dược sư Lưu ly là niệm bất động theo hạnh nguyện của Đức Bồ tát. Ngoài ra chúng ta còn có 3 phương pháp quán sát cơ bản để tiếp tục hóa giải: Một là nhập “Quán từ bi”, hai là “Quán nhơn duyên”, ba là “Quán chân như”.
18:02 11/09/2019

Có phải thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ sinh được con theo ý muốn?

Trong phẩm Phổ Môn, Phật có dạy như vầy: “Nếu có người nữ, giả sử muốn cầu con trai, lễ lạy cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát, liền sanh con trai phước đức trí huệ; giả sử muốn cầu con gái, bèn sanh con gái có tướng xinh đẹp, vì trước đã trồng cội phước đức, mọi người đều kính mến...”
07:29 11/09/2019

Tụng kinh cầu siêu có thực sự siêu hay không?

Cầu siêu lúc còn sống là sao? Bởi vì hai chữ cầu siêu, nó có nghĩa là mong mỏi vượt qua mọi khổ đau. Nhưng nếu chúng ta chỉ cầu siêu suông bằng cách nói như thế, thì ngàn đời cũng không thể nào vượt qua khỏi khổ đau được.
09:44 10/09/2019

Cầu nguyện là chánh tín hay mê tín?

Trong nhà chùa mỗi khi tụng kinh, mọi Phật sự đều có cầu nguyện. Sự cầu nguyện này là chánh tín hay mê tín? Câu hỏi này không thể trả lời một chiều, tùy chỗ hiểu biết của mỗi người, sự cầu nguyện là mê tín, cũng là chánh tín.
10:33 07/09/2019

Tại sao phải ăn chay trong những ngày trai giới?

Kính bạch thầy, người Phật tử ăn chay có ăn chay kỳ và ăn chay trường, con chưa hiểu tại sao phải ăn chay trong các ngày trai giới? Những ngày trai là những ngày gì? Kính xin thầy từ bi giải đáp cho chúng con được rõ.
10:29 04/09/2019

Người sau khi chết sẽ thác sanh vào cảnh giới nào?

Hỏi: Bằng cách nào để nhận biết một người sau khi chết, họ sẽ thác sanh vào cảnh giới nào?
09:45 04/09/2019

Người niệm Phật chết bất đắc kỳ tử có được vãng sinh?

Kính bạch Thầy, nếu người sắp chết, được có nhiều người tụng kinh, niệm Phật, thì người đó niệm Phật theo, nên sau khi chết được sinh về cảnh giới lành. Ngược lại, đối với những người họ bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử thì sao? Kính xin Thầy hoan hỷ giải đáp điều này cho con rõ.
08:13 25/08/2019

Cúng cơm cho người đã mất có ăn được không?

Nếu thân quyến của chúng ta sau khi chết tái sanh làm người thì sự cúng kiến, cúng giỗ trên nhân thế cũng chỉ là sự tưởng nhớ đến họ và đó cũng chỉ là sự họp mặt giữa những người trong gia đình với nhau.
09:09 21/08/2019

Hồi hướng công đức là gì?

Xin được giải thích về sự hồi hướng công đức. Cũng xin hỏi thêm: “Công đức được hồi hướng có đến với người không làm nên việc thiện, thậm chí đã hay đang làm ác không? Việc hồi hướng có trái với lý nhân quả hay không?
10:35 19/08/2019
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z