Phật Giáo

Hướng nẻo Thiền

Thứ năm, 17/02/2015 | 12:53

Vạn kiếp kết duyên  đạo thánh hiền/Ở cỏi  Ta bà đầy phiền lụy/Về miền Tây Trúc quá an nhiên/Lợi danh bỉ thử mau mau  tiễn

Xả bỏ sân si, tới nẻo Thiền

Hướng nẻo Thiền

Thả bước vân du khắp mọi miền

Gọi mời thiện tín cặp bờ duyên

Lời kinh kết nối tình liên hữu

Bài pháp sẻ chia đạo thánh hiền

Trong bến lợi danh tâm khổ lụy

Ngoài vòng chung đỉnh trí an nhiên

Lối xưa đầy dẩy màu đưa tiễn

Quảng gánh tham sân hướng nẻo Thiền.

                   Xuân Ất Mùi 2015

            Trụ trì chùa Sắc tứ Minh Thiện

                   TT.Thích Thiện Thông

Lầu chuông chùa thơ Sắc tứ Minh Thiện

 

Họa

Vãn cảnh nhàn du dạo khắp miền

Gieo tình đồng đạo tạo nhân duyên

Đôi câu chia sẻ tình thi hữu

Vạn kiếp kết duyên  đạo thánh hiền

Ở cỏi  Ta bà đầy phiền lụy

Về miền Tây Trúc quá an nhiên

Lợi danh bỉ thử mau mau  tiễn

Xả bỏ sân si, tới nẻo Thiền

Trí Bửu

Trước thềm năm mới Ất Mùi 2015

Mái chùa thơ Minh Thiện (Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa)

Trí Bửu
Trí Bửu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z