Kết hợp với các chùa mở Phòng khám Đông Y

Thứ năm, 24/04/2018 | 14:32

Phước huệ song tu - Tông sư Minh Trí (Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam)

Phước là cái kết quả của những điều lành, tức là những việc từ thiện giúp đỡ chúng sinh khỏi khổ được vui, đúng với lời nói "Từ năng dữ lạc, Bi năng bạt khổ”. Thế thì tu phước tức là thực hiện chủ nghĩa từ bi bác ái của nhà Phật.

Tại làm sao phải tu phước? Đó là một vấn đề làm cho lắm người thắc mắc, cần biện giải phân minh. Chúng ta nên biết rằng, bản tính của chúng sinh vốn lành, nhưng vì đầu thai vô lượng kiếp, rồi vì mê nhiễm lạc thú hồng trần, nên xa lần nguồn gốc của mình. Đó là tự mình đi nghịch với bổn tính của mình, trong sách Phật gọi "nghịch dụng chân như”. 

Muốn đi thuận chiều với bổn tính chân như, không có gì hay hơn là tu phước. Kinh Phật nói: "Tu nhất thiết thiện pháp, tức đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề”. Nghĩa là tu cả thảy pháp lành thì chứng bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, tức là thành Phật vậy.

Thế thì lý do khiến chúng ta tu phước không ngoài mục đích đưa chúng ta trở về gốc lành, hiệp với bổn tính chân như. Con đàng đi này, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, chẳng những Phật giáo, Nho giáo ở trời đông, cho đến các tôn giáo khác ở Âu Mỹ, cũng đều dạy tác phước thiện duyên, lập công bồi đức để lần hồi đến chỗ Chân, Mỹ, Thiện.

Có người lại nói rằng: "Tôn chỉ của Phật giáo là từ bi bác ái, tự giác, giác tha. Cớ sao Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam lại đề xướng và chủ trương phước huệ song tu?”

Vâng, đúng thế. Chủ nghĩa cốt yếu của Phật giáo không ngoài tám chữ "Từ bi bác ái, tự giác, giác tha”. Song từ bi bác ái bằng những lời nói suông, như mấy nghìn năm nay các bậc tiền bối đã làm, thử hỏi đã có mấy ai được cứu khổ ban vui? Muốn cứu khổ ban vui, ngoài việc tu phước, không còn cách nào khác nữa.

Còn tự giác, giác tha, thì thiết tưởng chẳng phải mình hiểu biết chân lý của vạn vật, rồi hốt nhiên kẻ khác cũng hiểu biết như mình. Dùng đủ phương tiện để giúp đời cứu đời, rồi thừa thời cơ thuận tiện khéo phủ uỷ và tỉnh thức người đời, dù đời có đuổi xô, bạc đãi, cũng không thối chí ngả lòng trong việc hoằng pháp lợi sinh, trừ phi người trí huệ có mấy ai làm đặng. Như thế thì từ bi bác ái, tự giác, giác tha, là nói theo văn tự, còn nói theo thực hành là phước huệ song tu vậy.

"Trong vòng 5 năm, từ 1951 đến 1955, Giáo hội phát huy vô cùng mạnh mẽ. Hôm nay, khắp miền Nam nước Việt, trên 100 ngôi chùa Tịnh độ đã "hạnh huỳnh phấp phới nêu cao phướn”. Ngày lạc thành một ngôi Tam bảo nào, ít nhất cũng phải khai trương một phòng thuốc Nam phước thiện" - Tông sư Minh Trí: 
http://www.tinhdocusiphathoi.vn/k…/phuoc-hue-song-tu.14.aspx
 
Khả thi mô hình phát triển phòng khám Đông Y

Không còn nghi ngờ gì nữa, mô hình phát triển Đông Y dần đang hiện thực trên các cơ sở sau:

1. Nguồn thuốc nam nhiều loại, dồi dào, chất lượng miễn phí.

2. Được đào tạo lý thuyết 6 tháng về Đông Y tại Viện Đào tạo Bách Khoa: chuẩn hóa các giấy tờ liên quan đến nghề Đông Y để tạo điều kiện cho các lương y mở phòng khám.

3. Được thực hành tại Phòng khám Thiện lành dưới sự chỉ dẫn và giám sát của Danh y Lê Văn Lợi trong vòng 2 năm và cho đến khi Lương y Lợi cảm thấy an tâm và quyết định cho “xuất sơn”.

4. Đã có sự phát tâm chu cấp chỗ ăn, chỗ ở và đi lại miễn phí.

5. Sự đóng góp của mạnh thường quân mỗi trường hợp là 12 triệu (tiền học phí và giáo trình) (Từ Hòa - CICG sẽ vận động).

6. Kết nối: Từ Hòa - CICG tìm những người thiện lành phát tâm hành nghề lương y, chẩn trị miễn phí cho bà con (nhà sư hay bất kể ai).

Chùa, thiền viện và các cơ sở Phật giáo nào muốn lập phòng/củng cố/mở rộng khám Đông Y vui lòng liên hệ với chúng tôi: Tiến (Tâm Tịnh) – SĐT: 0898.125.964.

Tiến Ngọc Dung Đăng
Tiến Ngọc Dung Đăng
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ