Phật Giáo

Khánh Hòa: Khóa tu Bát quan trai lần thứ 11 tại tổ đình Thiên Bửu

Thứ năm, 08/12/2014 | 13:34

...nhưng khi thọ giới rồi, khi sắp sát sanh, Giới nơi tâm sẽ phát sanh một sức mạnh bảo mình rằng: “Không nên giết, không được giết!”. Nhờ vậy mà chặn đứng được việc làm sát sanh hại mạng kia, phải biết đó chính là sức mạnh và tác dụng của Giới.

Công đức thọ trì Bát Quan Trai Giới chẳng những tương đồng với các công đức A La Hán, mà còn là Bồ Tát ở thế gian. Trong Văn Thù Vấn Kinh nói: “Bồ Tát thế gian chính là tám giới” (Thế gian Bồ Tát, Bát Giới giả thị). Vậy đủ thấy muốn làm vị Bồ Tát ở thế gian cũng chả khó mấy. Chỉ cần phát đại Bồ Ðề tâm thọ trì Bát Giới liền thành thế gian Bồ Tát. Công đức thọ trì Bát Giới còn hơn nữa. Như trong kinh Xử Thai nói: “Bát Quan Trai Giới là Cha mẹ chư Phật”.

Có thể nói, công đức này đồng với chư Phật, thậm chí chư Phật đều do Bát Quan Trai Giới mà sanh. Kinh Kim Cương nói: “Tất cả chư Phật và pháp A Nậu Ða La Tam Miệu Tam Bồ Ðề đều từ kinh này mà ra”. Dựa theo câu này, có thể bảo rằng: “Hết thảy chư Phật và các pháp Tam Miệu Tam Bồ Ðề đều do từ Bát Quan Trai Giới mà ra”. Như thế, công đức thù thắng của Bát Quan Trai Giới thực là không thể nghĩ bàn.   


Nhận thức được tầm quan trọng của việc tập sự xuất gia gieo duyên, nên  vào ngày 14 Âm lịch hàng tháng, phật tử trong thị xã Ninh Hòa đã vân tập về tổ đình Thiên Bửu, thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để tham dự khóa tu.

Trước khi truyền giới, đại đức Thích Nhuận Điền, tăng chúng chùa Thiên Bửu hướng dẫn đạo tràng lạy sám hối cho ba nghiệp được thanh tịnh, trong phần  truyền trao giới đại đức giới sư đã nhắc nhở: “Thọ giới là sự phát nguyện một cách tự nguyện tuân thủ những điều Phật cấm, để tự rèn luyện bản thân, tu tập thân và tu tập tâm, nâng cao phẩm chất đạo đức, giá trị hướng thượng của con người của mình. Do sự phát nguyện này, phát nguyện đúng cách, đúng pháp, trong tự thân người thọ giới phát sinh một năng lực gọi là phòng hộ. Năng lực ấy được thí dụ như là bờ đê, ngăn cản những dòng nước bẩn không cho chảy vào ao nước sạch”.Thọ trì Bát quan trai giới là huấn luyện cho người tại gia tập đời sống xuất gia, bát  trong Bát Quan Trai Giới là số mục. Giới có nghĩa là ngừa quấy ngăn ác (phòng phi chỉ ác). Như hai nghiệp thân, khẩu: Thân có ba là sát sanh, trộm cướp, dâm dục; khẩu có bốn là hai lưỡi, ác khẩu, nói điêu, thêu dệt. Tổng cộng bảy chi đều là việc quấy.

Các việc quấy ác này, sau khi thọ Bát Quan Trai Giới, nơi thân tâm sẽ phát sanh sức mạnh hoặc tác dụng có thể ngăn chặn được tám việc xấu. Như tội sát sanh, nếu không thọ Trai Giới, ắt sẽ sát sanh thẳng tay, không chút suy nghĩ; nhưng khi thọ giới rồi, khi sắp sát sanh, Giới nơi tâm sẽ phát sanh một sức mạnh bảo mình rằng: “Không nên giết, không được giết!”. Nhờ vậy mà chặn đứng được việc làm sát sanh hại mạng kia, phải biết đó chính là sức mạnh và tác dụng của Giới. 

Sau lễ truyền giới, đại chúng đã tụng kinh Phổ Môn, phóng sanh và thực hành thọ trai chánh niệm.


Nhận lời mời của BTC, đại đức Thích Nhuận Trực, trú trì chùa Phước Lễ, xã Ninh Thân đã có buổi chia sẻ pháp thoại vào đầu giờ chiều. Với chủ đề: “Người Phật tử với việc giữ giới”, Thầy đã ân cần sách tấn các hành giả chỉ nên tin vào nhân quả, học Phật phải theo trình tự Văn-tư-tu, Chư Phật, chư Tổ đã trãi lòng từ bi lo lắng, thương xót chỉ dạy cho chúng ta tận tâm như thế; về phía chúng ta, tin và thực hành lời dạy của các Ngài hay không là trách nhiệm của mỗi chúng ta.Thiền hành trong chánh niệm

Nếu ai tin thì sẽ hoán chuyển nhân quả (hay nghiệp) xấu ác thành nhân quả hiền thiện, để tiến dần trên con đường giải thoát, hầu đạt được mục đích sau cùng. Ngược lại, ai không tin là tự trói mình trong thế giới tà đạo, để tiếp tục chịu muôn vàn khổ đau trong tam giới.

Đại chúng rất hoan hỷ sau thời pháp thoại của đại đức giảng sư và nguyện xin y giáo phụng hành.

Tin, ảnh: Quảng Ấn
Quảng Ấn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z