Phật Giáo

Kinh tụng đêm Giao thừa Xuân Giáp Ngọ 2014

Thứ năm, 27/01/2014 | 12:27

Này Thiện nam tử! Phương nam đây có nước Hải Ngạn. Trong nước ấy có khu vườn Ðại Trang Nghiêm. Trong vườn có một tòa lâu các rộng lớn tên là Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

                                                                                    Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm Nhập Pháp Giới thứ 39.

 

Di Lặc Bồ Tát

                                                                                                           (Hán bộ quyển thứ 77-79)

Thiện Tài đi lần đến thành Diệu Ý Hoa Môn, đảnh lễ đồng tử Ðức Sanh và Đồng nữ Hữu Ðức, hữu nhiễu cung kính chắp tay bạch rằng:

Ðức Thánh! Tôi đã phát tâm Vô thượng Bồ đề mà chưa biết Bồ tát thế nào học Bồ tát hạnh, thế nào tu Bồ tát đạo. Xin đức Thánh từ mẫn chỉ dạy.

Ðức Sanh và Hữu Ðức nói:

Này Thiện nam tử! Chúng ta chứng được Bồ tát giải thoát tên là huyễn trụ.

Vì được môn giải thoát này nên thấy:

Tất cả thế giới đều là huyễn trụ, do nhơn duyên mà sanh khởi.

Tất cả chúng sanh đều là huyễn trụ, do nghiệp phiền não mà khởi.

Tất cả chúng sanh đều là huyễn trụ do nghiệp phiền não mà sanh khởi.

Tất cả thế gian đều là huyễn trụ, do vô minh, hữu, ái xoay vần làm duyên sanh khởi.

Tất cả pháp đều là huyễn trụ, do những huyễn duyên ngã kiến, vân vân, sanh khởi.

Tất cả tam thế đều là huyễn trụ, do những điên đảo trí ngã kiến vân vân sanh khởi.

Tất cả chúng sanh sanh diệt, sanh lão bịnh tử ưu bi khổ não đều là huyễn trụ, do hư vọng phân biệt sanh khởi.

Tất cả quốc độ đều huyễn trụ, do tưởng đảo, tâm đảo, kiến đảo và vô minh hiện khởi.

Tất cả Thanh văn và Bích Chi Phật đều là huyễn trụ, do trí đoạn phân biệt mà thành.

Tất cả Bồ tát đều là huyễn trụ, do những hạnh nguyện hay tự điều phục và giáo hóa chúng sanh mà thành.

Tất cả Phật Bồ tát chúng hội biến hóa điều phục, những công hạnh đều là huyễn trụ, do nguyện trí huyễn mà thành.

Này Thiện nam tử! Huyễn cảnh tự tánh bất tư nghì.

Chúng ta chỉ biết môn giải thoát huyễn trụ này.

Như chư đại Bồ tát khéo nhập vô biên sự huyễn. Chúng ta thế nào biết được nói được công đức hạnh đó.

Ðồng Tử và Ðồng Nữ nói môn giải thoát của mình đã chứng xong, dùng sức thiện căn bất tư nghì làm cho thân Thiện Tài được nhu nhuyến bóng sáng, mà nói rằng:

Này Thiện nam tử! Phương nam đây có nước Hải Ngạn. Trong nước ấy có khu vườn Ðại Trang Nghiêm. Trong vườn có một tòa lâu các rộng lớn tên là Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng.

Lâu các này có ra là do Bồ tát thiện căn quả báo, do Bồ tát niệm lực, nguyện lực, tự tại lực, thần thông lực, do Bồ tát thiện xảo phương tiện, do Bồ tát phước đức trí tuệ.

Này Thiện nam tử! Bồ tát trụ bất tư nghì giải thoát dùng tâm đại bi vì các chúng sanh mà hiện cảnh giới như vậy, chứa họp những trang nghiêm như vậy.

Di Lặc đại Bồ tát ở trong lâu các ấy để nhiếp thọ phụ mẫu quyến thuộc và nhơn dân làm cho họđược thành thục. Lại muốn cho những chúng sanh đồng thọ sanh, đồng tu hành ở trong Đại thừa được kiên cố. Lại muốn cho tất cả chúng sanh ấy, tùy bậc tùy thiện căn, đều được thành tựu.


Trích từ Tập 4, trang 665 - 782, Phẩm Nhập Pháp Giới, 
Kinh Hoa Nghiêm
Xem toàn bộ bản Kinh ở file dowload, dưới
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z