Lâm Đồng: Kết quả khảo hạch tại Đại Giới đàn Đạo Quang

Thứ năm, 29/10/2018 | 09:54

Hội đồng Khảo thí Đại Giới đàn Đạo Quang cho biết, sau 3 đợt khảo thí gồm: phần thi viết, vấn đáp, tụng luật, trong tổng số 478 giới tử xin thọ giới, kết quả như sau: Tại giới đàn Tăng 10% giới tử đạt loại xuất sắc, 20% đạt loại giỏi, 30% đạt loại khá, 26% đạt loại trung bình và 14% không đủ tiêu chuẩn lãnh giới.

 
Giới đàn Ni tại chùa Sư nữ Linh Phong có: 60 giới tử thi tuyển thọ Tỳ kheo giới, kết quả 58 thí sinh đạt tiêu chuẩn, 02 vị không đạt; giới Thức xoa Ma na có 101 thí sinh, kết quả 97 vị đạt tiêu chuẩn, 07 vị không đạt; giới Sa Di có 134 thí sinh dự tuyển, kết quả 129 vị đạt chuẩn, 05 vị không đạt.
 
Chánh Chủ khảo giới đàn Tăng là HT.Thích Toàn Đức và Chánh Chủ khảo giới đàn Ni là NT.Thích Nữ Huệ Phước.

Linh Toàn - Hạnh Định - Khánh Phước 
PGVN
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ