Tag: Lửa Tam muội Tumo

Giải mã Thiền định về Lửa Tam muội Tumo trong Mật Tông Tây Tạng

Điểm rốt ráo của pháp tu nội hỏa là đạt sự chứng ngộ tối hậu về các hiện tượng như chúng vốn là. Đầu tiên con sẽ phát sinh hơi ấm. Hơi ấm dẫn đến hỷ lạc. Nhận ra được bản tánh của hỷ lạc, con sẽ nhận thấy tánh Không. Trong tánh Không, con trực nhận tánh chiếu soi rỗng rang của bản tâm.
08:00 12/07/2019