Phật Giáo

Lượng lớn phúc lớn huệ cũng lớn

Thứ hai, 11/11/2019 | 16:30

Nên pháp môn này, chúng ta đạt được là đại hoan hỷ, dù thiên tai đến cũng không sợ, vẫn còn kịp. Chúng ta đủ thời gian, nhất định được sanh Tịnh Độ. Một điều kiện quan trọng, là phải buông bỏ tất cả, tất cả những gì trong thế gian, không hề lưu luyến, như vậy mới có cảm ứng.

>>Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Niệm Phật 

Bài liên quan

Nếu quý vị còn có vướng mắc, còn phải dặn dò việc này, dặn dò việc kia, như vậy thì quá phiền phức. Buông bỏ tất cả, dứt khoát cắt đứt mà không hề lưu luyến, như vậy mới được.

Tôi sống trên thế gian này, sống ngày nào giảng kinh ngày đó, chuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Ngày nào ra đi cũng được, đều tự tại, không như vậy sao được? Tín tâm kiên định, nguyện tâm kiên định, nhất định phải học ba chữ này: Trú, hành, niệm. Nắm bắt ba chữ này, thật sự trú chỗ của Phật A Di Đà trú, làm điều Di Đà làm, nghĩ điều Di Đà nghĩ, tâm phải rộng mở.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Trong Hoàn Nguyên Quán nói: “hàm dung không hữu”, quý vị xem tâm lượng đó lớn biết bao. Nghĩa là bình thường chúng ta nói “tâm bao thái hư, lượng châu sa giới”, biến pháp giới hư không giới là Phật A Di Đà, đây gọi là niệm Phật.

Mọi người, mọi sự, mọi vật không có gì không phải là Phật A Di Đà. Hư không pháp giới là Phật A Di Đà, đầu sợi lông của chúng ta là Phật A Di Đà, một hạt bụi là Phật A Di Đà. Người niệm Phật nhất định phải dung hợp thành một cùng với tất cả chúng sanh, tất cả người sự vật khắp hư không pháp giới, chính là Phật A Di Đà, làm sao họ không vãng sanh được! Vãng sanh nhất định thù thắng hơn Doanh Kha, thù thắng hơn Chu Quảng Đại, Chu Quảng Đại chưa được cảnh giới này.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đây là những chuyện mà chúng ta tự thân chứng kiến, đều là Bồ Tát đến thị hiện cho chúng ta thấy. Chúng ta xem bên dưới, nhận xét trong Gia Tường Sớ: “Gia Tường Sớ nói: Khứ, lai, hiện tại”, đây là ba đời. Quá là đời quá khứ, lai là đời vị lai, hiện tại. “Phật Phật tương niệm”. Quá khứ, hiện tại, vị lai Chư Phật đều hổ tương niệm. “Nói rõ Chư Phật ba đời đều có ý niệm giáo hóa chúng sanh, ánh sáng chiếu đan xen, trí tuệ cũng chiếu đan xen, nên gọi là hổ tương niệm”. Đây là điều chúng ta phải học, nếu chúng ta không hiểu đạo lý này, có cái nhìn nhân ngã thị phi, không bao dung người khác, như vậy làm sao vãng sanh?

Lão Pháp Sư Tịnh Không

Trích: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa (tập, 160)

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z