Phật giáo, văn hóa, giáo dục, môi trường và môi sinh
10:50 - 07/01/2019
Đối với Tăng Ni hiện nay, ngoài việc học tập văn hóa Phật giáo cần phải học tập đầy đủ văn hóa dân tộc. Bởi vì văn hóa Phật giáo là một trong những nhân tố cấu thành văn hóa dân tộc.
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ