Phật Giáo

Người thầy thế gian

Thứ năm, 27/02/2016 | 11:40

Bốn là thầy thuốc ai ơi/Xóa tan bệnh tật, ban niềm vui tươi/Nếu là đúng được như lời/Đó là Bồ Tát ở đời không sai. 

Trên đời có mấy người thầy
Một là đại giác đó là Như Lai
Sau là tri thức dạy ta
Pháp sư chỉ bảo đường ta tu hành
Ba là thầy giáo dạy xứng danh
Vừa là dạy chữ, dạy ta nên người
Bốn là thầy thuốc ai ơi
Xóa tan bệnh tật, ban niềm vui tươi
Nếu là đúng được như lời
Đó là Bồ Tát ở đời không sai. 
Hôm nay Hai sáu tháng Hai
Hoan hô thầy thuốc Việt Nam rạng ngời
Hãy mau để giúp cho đời
Xứng danh người mẹ hiền từ thế gian.
     

 Nam mô A Di Đà Phật. 
Ngày 26 tháng 2 năm 2016
Cư sĩ Quảng Tịnh 
Trân trọng tặng cô Diệu Huệ và tất cả các bạn đồng nghiệp của cô nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Cư sĩ Quảng Tịnh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z