Tag: những nội dung cơ bản của kinh Kim Cương

Những vấn đề tinh yếu của kinh Kim Cương

Kinh Kim Cương hay gọi đủ là Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh, đây là bản kinh quan trọng và có ảnh hưởng lớn của Phật giáo Đại thừa, như trường phái như Trung Quán Luận, Duy Thức, Tam Luận tông…Và đặc biệt là Thiền tông.
15:57 11/09/2019