Tag: Niệm A Di Đà Phật

Niệm Phật A Di Đà siêu độ hương linh

Theo Kinh điển Phật giáo, thông thường, người ngay sau khi chết phải trải qua giai đoạn thân trung ấm trong vòng 49 ngày. Trong giai đoạn này thân trung ấm luôn chờ đợi cơ duyên thành tựu để chuyển sanh vào một trong sáu đường.
09:09 12/11/2019

Tu mót

Ai cũng có công việc hết, nhưng rồi cũng có xen kẽ, lúc tâm trí mình được rảnh rang thì gắng giữ ba điều: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được vậy, phóng dật bớt dần lại, tương ưng với phần tinh tấn. Nếu trọn đời mình sống trong chánh pháp của đức Phật thì đường đạo mỗi ngày sẽ mỗi tăng tiến….”
11:53 18/10/2019

Nhục thân đại sư Hải Khánh chùa Phật Lai Cổ Tự

Đại Sư Hải Khánh khi chưa xuất gia mang họ Lý, tên húy là Phú Quý, tổ cư ở đất Dự (Hà Nam) phía Đông Nam huyện Bí Dương, Trung Quốc. Ngài sinh vào cuối thời nhà Thanh, năm Tuyên Thống thứ nhất (1909), triều vua Phổ Nghi.
10:27 04/06/2019

Vì sao Phật tử phải niệm A Di Đà Phật?

Đi đến chùa làm lễ hay chào nhau lúc gặp, chư tôn đức và Phật tử tu tập tại các chùa theo pháp môn Tịnh độ thường hay niệm A Di Đà Phật. Vì sao lại như vậy?
19:00 12/04/2019