Tag: niết bàn giải thoát

Suy nghĩ về khái niệm giải thoát sinh tử trong Đạo Phật

Đạo Phật hướng đến giải thoát sanh tử, chứng Niết-bàn để sống tự tại trong cuộc đời mà làm lợi lạc quần sanh. Quan niệm giải thoát sanh tử, chứng Niết-bàn ở thế giới nào đó và chỉ đạt được sau khi chết là một quan niệm cần đánh giá lại.
07:04 19/11/2019