Tag: Phật giáo và nghệ thuật

Ảnh hưởng của Phật giáo qua các loại hình nghệ thuật

Nghệ thuật sân khấu cũng là một loại hình văn hóa, nhất là các chủng loại này thuộc về di sân mang tính bản sắc của văn hóa dân tộc song song với những phần đã nêu ra ở trên. Tính triết lý "nhân quả báo ứng" của Phật giáo phù hợp với đạo lý và nếp sống truyền thống của dân tộc.
16:49 01/12/2019

Hoàng Cần: Chàng ca sĩ dấn thân theo chân lý của đạo Phật

Là một nghệ sĩ nên Hoàng Cần luôn có tâm thế cởi mở và sẵn sàng thích nghi, khả năng linh hoạt cao cho nghệ thuật. Với Cần việc được giúp đỡ người khác hướng thiện là điều hết sức hiển nhiên, vì là người Phật tử thuần thành, những giáo lý về nhân quả đạo đức đã được Hoàng Cần vun bồi từ nhỏ.
08:11 22/11/2019