Phật Giáo

Quảng Ninh: Phật tử vân tập về chùa Ba Vàng tu tập Bát Quan Trai giới

Thứ năm, 11/09/2016 | 11:57

Ngày 08/08/Bính Thân (08/09/2016), như thường lệ phật tử khắp các tỉnh thành lại vân tập về chùa Ba Vàng (P.Quang Trung, Tp.Uông Bí) tu tập Bát Quan Trái giới cùng nghe giảng pháp.

Trước khi phật tử thọ nhận giới pháp, Đại đức Thích Trúc Bảo Nghĩa trạch giảng cho các phật tử hiểu rõ về ý nghĩa và lợi ích của tu tập Bát Quan Trai giới. Thấy rõ được lợi ích của việc tu tập giữ giới của Phật, hàng phật tử đồng hoan hỷ, tha thiết thọ nhận giới để tu tập và phát nguyện giữ gìn các giới đã thọ nhận không để sai phạm.
 
Buổi chiều cùng ngày, sau khi thức chúng đại chúng có một thời khóa ngồi thiền tư duy về giới đã thọ nhận và phải thực hành như thế nào cho đúng Pháp.

Sau thời khóa ngồi thiền, với tâm thành kính khát ngưỡng giáo pháp của Phật. Đại chúng đồng niệm phật cung thỉnh Thầy trụ trì quang lâm Đại hùng Bảo điện ban bố những dòng sữa pháp của Phật.
 
Qua bài pháp “Đức Phật phó chúc Ngài Địa Tạng cứu độ nhân thiên”, đức Phật tán thán thần lực, trí tuệ, lòng từ bi, biện tài của Đức Địa Tạng không thể nghĩ bàn. Chúng sinh thì cang cường, ương bướng nhưng lòng thương chúng sinh của Đức Địa Tạng là vô tận, Ngài nguyện “ Bao giờ địa ngục không còn bóng chúng sinh nào nữa Ngài mới thành Phật”.

Tại nơi cung trời đao lợi nơi pháp hội lớn có có trăm ngàn muôn ức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tám bộ chúng. Đức Phật Thích Ca giao phó cho đức Địa Tạng:

“Một lần nữa đem các hàng chúng sinh những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi 3 cõi mà giao phó cho đức Địa Tạng. Ông chớ để cho các chúng sinh đó phải đọa ác đọa dù là chừng 1 ngày 1đêm huống chi lại để cho chúng nó bị đọa vào địa ngục vô gián cùng địa ngục a tỳ mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào ra khỏi ư.”
 
“Này Địa Tạng tâm tính của chúng sinh cõi diêm phù đề không định, phần đông đều quen theo thói ác hoặc có người phát được tâm lành rồi không bao lâu lại thối thất còn duyên ác thì lại luôn luôn tăng trưởng . Hôm nay ta ân cần đem chúng trời, người giao phó cho Ông còn các loài chúng sinh khác cũng giao phó cho Ông hết. Trong đời sau có hàng trời người cùng hàng thiện nam thiện nữ nào trồng chút ít căn lành nào trong phật pháp chừng bằng sợi lông mảy trần, hạt cát, giọt nước thời ông cũng dùng thần lực của mình ủng hộ người đó làm cho người đó tu tập dần dần đạo hạnh vô thượng chớ để cho họ thối thất”...

Qua đây, chúng ta thấy được lòng từ của đức Phật Thích Ca, các đức Phật với các chúng sinh thật vô tận, không muốn chúng ta dù chỉ 1 ngày đau khổ huống chi nhìn thấy chúng ta ở trong địa ngục thì các Ngài đau xót biết nhường nào.

Chùa Ba Vàng
PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z