Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật

Thứ năm, 31/03/2017 | 16:23

Kinh A Di Đà Yếu Giải của ngài Ngẫu Ích Đại sư nói rất hay, ngài nói rằng: “Đức Phật A Di Đà có vô lượng danh, nghĩa chứ chẳng phải chỉ có ý nghĩa Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang thôi đâu!"

HỎI: Nam Mô A Di Đà Phật! Thưa thầy cho con hỏi sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ “hồng danh” nghĩa là như nào con cũng không hiểu xin thầy chỉ bảo ạ. Con cảm ơn thầy!

ĐÁP: Đây là câu hỏi rất hay nghe thì tưởng dễ mà để hiểu nghĩa thì vô cùng khó, đòi hỏi người giải thích phải am hiểu rất sâu sắc nghĩa của từ “hồng danh” là gì? Nếu các bạn sa vào màu sắc thì là sai hoàn toàn không thể giải thích nổi điều này nữa mà còn hiểu sai ý nghĩa của chữ “hồng danh” trên đây.

Vậy “hồng danh” là gì? Hồng danh: là từ ghép Hán Việt gồm hai từ Hồng và Danh ghép lại mà thành. 

Hồng có nhiều nghĩa như sau: 

- Nghĩa thứ nhất là : Cả, lớn. Như hồng lượng 洪量 lượng cả, hồng phúc 洪福 phúc lớn.

- Nghĩa thứ hai là: Hồng thủy 洪水 nước lụt, thường gọi tắt là hồng.

- Nghĩa thứ ba là: Mạch hồng 脈洪 mạch chạy đùn đùn như nước lên gọi là mạch hồng.

Danh: là chỉ danh xưng (tên); khi chỉ địa vị thì là chức danh, khi chỉ nơi chốn thì là địa danh v.v… Ở đây ta hiểu theo nghĩa danh xưng tên gọi. 

Tóm lại: Hồng danh là chỉ cái danh xưng, là tên nổi tiếng nhất, lớn nhất, cao tột nhất, cao cả nhất mà không có ai có thể sánh bằng. Sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là cao cả nhất, vĩ đại nhất không có gì hơn. 
 
Tại sao lại nói là cao cả nhất vì nếu ta phân tích ra thì thấy: "Nam Mô" là từ Hán dịch ra chữ Việt tức là quy y, tức nghĩa là “nương tựa”, hoặc “trở về”, “trao mạng” cho... Ở đây là nói chúng ta nương tựa vào đức Phật A Di Đà, quy y Ngài và trao thân mạng cho Ngài.

Chữ "A" là từ Hán dịch ra tiếng Việt là "Vô"

Chữ "Di Đà" dịch ra tiếng Việt là "Lượng"

Chữ "Phật" dịch ra tiếng Việt là "Giác"

Vậy câu Nam Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là trở về nương tựa với bậc Vô Lượng Giác! Đây là từ trên mặt chữ mà giải thích ý nghĩa. 

Chữ "A Di Đà" dịch ra là "Vô Lượng" thì nên biết đức A Di Đà Phật có vô lượng danh xưng và vô lượng nghĩa vi diệu. Chứ không phải chỉ là Vô Lượng Giác hay Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang thôi đâu!

Trong Kinh Vô Lượng Thọ có nêu ra có 12 danh hiệu của đức Phật A Di Đà như là:

1- Vô Lượng Quang Phật
2- Vô Biên Quang Phật 
3- Vô Ngại Quang Phật
4- Vô Đối Quang Phật
5- Diệm Vương Quang Phật
6- Thanh Tịnh Quang Phật
7- Hoan Hỷ Quang Phật
8- Trí Tuệ Quang Phật
9- Nan Tư Quang Phật
10- Bất Đoạn Quang Phật
11- Vô Xưng Quang Phật
12- Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật

Vậy 12 danh hiệu nêu trên chỉ về cái công đức, trí tuệ chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà nếu đem kể thì đến ngàn kiếp cũng không cùng tận. 

Kinh A Di Đà Yếu Giải của ngài Ngẫu Ích Đại sư nói rất hay, ngài nói rằng: “Đức Phật A Di Đà có vô lượng danh, nghĩa chứ chẳng phải chỉ có ý nghĩa Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Quang thôi đâu! Vô Lượng đây là cái gì cũng là vô lượng, vô biên cả, như hạnh nguyện, thần thông, diệu dụng v.v... Cái gì cũng đều là vô lượng cả!”

Thầy tán thán công đức của cô, nhân qua việc cô hỏi mà mọi người nghe được lợi ích. Chúc cô và các bạn đồng tu thân tâm thường lạc, công đức thêm nhiều, đạo hạnh tăng tiến.

Ngày 28 tháng 3 năm 2017
Cư sĩ Quảng Tịnh
Quảng Tịnh
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ