Tag: tam vô lậu học

Giới Định Tuệ liên hệ đến Tứ thánh đế

Từ nơi khổ bị biến hoại nầy mà các khổ khác dựa vào nó mà phát sinh, nên hoại khổ là căn bản của các khổ. Tuệ quán sát và thấy rõ các hành luân chuyển trong ba cõi đều bị sanh diệt áp bức, đều bị ái nghiệp trói buộc, đó là sự thật của khổ về hành.
07:00 01/01/2020

Giới Định Tuệ liên hệ đến Pháp Duyên khởi

Giới định tuệ là pháp học, pháp hành để xâm nhập và chứng ngộ Niết bàn hay đỉnh cao của đời sống giác ngộ. Nên các trường phái trong Phật giáo không có truờng phái nào là không lấy giới định tuệ làm pháp học, pháp hành cho trường phái của mình.
16:13 30/12/2019

Pháp Tam vô lậu học (II)

Do giữ Giới nên sinh Định, do Định phát sinh trí huệ dần nhận rõ thực tướng của vạn pháp. Người tu học Phật pháp trước hết phải học Tam vô lậu học cho thông suốt, giữ gìn Giới luật cho nghiêm trang, trí huệ sáng suốt thì con đường tu học mới đạt đến quả vị Vô thượng Bồ đề.
08:33 21/10/2019

Pháp Tam vô lậu học (I)

Giới luật là cơ bản xây dựng nền tự do hạnh phúc thiết thực cho nhân loại thật vô cùng hữu hiệu. Vì vậy nếu ai nghiêm trì Giới luật sẽ được mau ra khỏi sinh tử sớm lên bờ giác.
08:13 20/10/2019