Phật Giáo

Tánh Phật

Thứ năm, 06/06/2016 | 09:04

Trong Phật tánh vốn dỉ không phân biệt/Tự thanh tịnh đầy đủ chẳng diệt sinh/Không lay động sinh vạn pháp sự thành/Ngừng vọng tưởng lìa ngũ dục là phước.

Ai cũng có tánh nghe và tánh thấy
Trong muôn loài vẫn đều có như nhau
Động thực vật cũng cảm nhận dạt dào
Vô hữu tình như nhiên đều thanh tịnh

Ai cũng thấy cũng nghe khi định tĩnh
Các giác quan đều an lạc nhẹ nâng
Dầu lục căn không tiếp xúc lục trần
Tâm an tịnh đều suốt thông tất cả

Sức chú ý để một nơi rất khá
Nhất minh tinh sinh được sáu hiệp hòa  
Biết vận dụng chính Phật tánh hiện ra
Không nhân ngã cũng là điều cần thiết

Trong Phật tánh vốn dỉ không phân biệt
Tự thanh tịnh đầy đủ chẳng diệt sinh
Không lay động sinh vạn pháp sự thành
Ngừng vọng tưởng lìa ngũ dục là phước 

Chạy xe đạp bơi lội ai cũng được 
Miễn làm sao phải tập luyện chuyên cần 
Với PHẬT TÁNH đấy đích thật CHÁNH NHÂN
Năng TU HÀNH GIÁC NGỘ mới là QUẢ

Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z