Phật Giáo

Thái Nguyên: Chư tăng bước vào ba ngày hành đạo cuối mùa an cư - 2016

Thứ năm, 11/09/2016 | 14:46

Sáng nay, ngày 11/08/Bính Thân (11/09/2016), Hạ trường chùa Phù Liễn BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên “Sơ nhập hành đạo bái sám”.

Theo truyền thống an cư kết hạ hệ Bắc truyền, trước ngày Tự tứ của Hành giả an cư có ba ngày hành đạo, hành trì bái sám nhằm gột rửa thân tâm, tăng trưởng công đức tu tập. Ngày Tự Tứ lại sắp đến với người xuất gia; chư hành giả an cư lại tăng thêm một tuổi đạo; đồng thời cũng để tổng kết quá trình tu học, sinh hoạt  của chư tăng, ni trong ba tháng an cư kiết hạ. Để bước vào ngày tự tứ nên chư hành giả phải nổ lực nghiêm trì miên mật 6 thời công phu, bái sám, hành thiền để tăng trưởng công đức trước ngày tự tứ.

“Xin đại diện mười phương Tam Bảo
Chúng Tăng Ni khấn đảo thành tâm
Cầu xin Tam Bảo chứng minh
Chúc cho bá tính kết thành thiện căn
Hồi phúc đức tăng ni phú chúc
Nguyện nhân sinh hạnh phúc an lành
Cầu cho thất tổ siêu sinh
Cửu huyền chứng đắc về thành Lạc bang”.

Thời khó tụng niệm trong ba ngày hành đạo: Bắt đầu 7h30’ sáng ngày 11/08/Bính Thân, Khai kinh Diệu Pháp Liên Hoa thông tiêu, tụng trọn 7 đồng thời tụng kinh Dược sư và kinh A Di Đà, hành giả an cư sẽ chính thức tác lễ Tự Tứ giải Hạ sau ba tháng an cư vào sáng ngày 14/08/Bính Thân.

Xin chia sẻ một số hình ảnh ngày “Sơ nhập hành đạo”.Thập Bát Công
Thập Bát Công
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z