Tag: thiền quán tử thi là gì

Thiền ghê tởm là gì?

Thiền ghê tởm hay còn gọi là thiền quán tử thi, thiền quán xác chết (Disgust Meditation). Đây là liều thuốc giải độc giúp xa lìa các thứ dục lạc nhanh nhất và là một trong những phương pháp Phật giáo cổ điển. Phương pháp này tối ưu đánh thẳng sự mê muội, không dành cho những người nào tâm yếu và non nớt.
14:08 19/07/2019

Tìm hiểu Thiền Quán tử thi - phép tu mạnh mẽ để nhận thức vô ngã tại Thái Lan

Theo tăng sĩ Thái Lan: Mục đích của hình thức thiền Quán tử thi đơn giản “chỉ là giữ tâm thanh tịnh, để rồi khi nhìn vào một người sống, bạn biết rõ rằng bạn đang chỉ thấy các khía cạnh bên ngoài của thân vật lý người ấy mà thôi. Chư tăng ngắm những tấm hình quán tử thi để được chiêm nghiệm.
19:30 13/03/2019