Phật Giáo

Thiền tọa

Thứ năm, 24/04/2013 | 14:56

Tướng hình muôn loại sai biệt khác / Diệu hữu đâu ngoài lẽ chơn không / Mê ngộ nơi mình, nhân duyên đến / Thời cơ hội đủ rắn hóa rồng
THIỀN TỌA
  
An nhiên thiền tọa dưới nắng hồng
Hòa lẫn không gian những hàng thông
Xanh, đỏ, những màu hoa cùng lá
Y vàng sư đắp sắc vẫn đồng

Tướng hình muôn loại sai biệt khác
Diệu hữu đâu ngoài lẽ chơn không
Mê ngộ nơi mình, nhân duyên đến
Thời cơ hội đủ rắn hóa rồng*
        
Ngọc Thiền 15-4-2013
Chơn Thường

 
Chú thích: *rắn hóa rồng không đổi vảy, 
chỉ là Tâm thay đổi
Chơn Thường
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z