Thiền tôn quy ngưỡng

Thứ năm, 25/10/2017 | 15:24

Thành tâm đảnh lễ giác linh húy Thượng Tắc hạ An, hiệu Lãng Thiện, Lâm công Hòa thượng, viện chủ chùa Thiền Tôn 2, viên tịch

                                   Ảnh: HT.Thích Tắc An (Nguồn Internet)
Duyên lành từ nhỏ đã quy y
Tam bảo Thiền tôn mãi phụng trì 
Khí chất thông minh siêng học hỏi 
Hiền hòa đức tánh vẹn oai nghi 

Tông phong đại xiển, Thiên thai giáo
Đường đầu Hòa thượng, Phật phát huy   
Thạc đức đủ đầy nên phạm vũ
Già lam long tượng hiện từ bi  

Nam mô thiên thai giáo quán tông nhị thập tam thế, húy Thượng Tắc hạ An, hiệu Lãng Thiện, Lâm công Hòa thượng viện chủ chùa Thiền Tôn 2, thùy từ chứng giám.

Pháp Hoa – Nam Úc (25/10/2017)

Tỳ kheo Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ