Phật Giáo

Thông báo về việc mở lớp đào tạo ngắn hạn Hán - Nôm Phật học (cơ sở)

Thứ năm, 22/04/2018 | 07:45

Nhằm mục đích hỗ trợ những người quan tâm nắm vững và sử dụng được công cụ Hán - Nôm trong tìm hiểu, nghiên cứu văn hoá Phật giáo nói riêng, văn hoá truyền thống dân tộc nói chung, Viện Trần Nhân Tông dự kiến tuyển sinh chương trình đào tạo ngắn hạn Hán - Nôm Phật học cơ sở.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG
____________

Số:        /TB - VTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

                Hà Nội, ngày      tháng    năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc mở lớp đào tạo ngắn hạn Hán - Nôm Phật học (cơ sở)


Kính gửi:

Viện Trần Nhân Tông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập được giao nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Phật học theo Quyết định số 1717/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 09 năm 2016, của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nhằm mục đích hỗ trợ những người quan tâm nắm vững và sử dụng được công cụ Hán - Nôm trong tìm hiểu, nghiên cứu văn hoá Phật giáo nói riêng, văn hoá truyền thống dân tộc nói chung, Viện Trần Nhân Tông dự kiến tuyển sinh chương trình đào tạo ngắn hạn Hán - Nôm Phật học cơ sở, cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Tất cả những người quan tâm đến Hán - Nôm Phật học.

2. Thời lượng và thời gian dự kiến

- Tổng thời gian khoá học: 300 giờ (05 tháng)

- Khai giảng:
05/05/2018 (thứ bảy)

- Thời gian học: Từ tháng 0
5/2018 đến tháng 09/2018
3. Các học phần chính
Các học phần được giảng dạy theo tiến trình cụ thể như sau:

3.1. Đại cương về chữ Hán và Hán văn (60 giờ)

Cung cấp các kiến thức nhập môn cơ sở về chữ Hán: các nét cơ bản, lục thư, quy tắc bút thuận, bộ thủ, v.v, và các độc bản nhập môn với vốn từ ngữ cơ bản.

3.2. Ngữ pháp Hán văn cơ bản (45 giờ)

Cung cấp các kiến thức về ngữ pháp Hán cổ cơ bản như mẫu câu, hư từ, v.v, phục vụ quá trình đọc hiểu và dịch các văn bản.

3.3. Đại cương về chữ Nôm (45 giờ)

Cung cấp kiến thức chung nhập môn về chữ Nôm: nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến của chữ Nôm, các phương thức cấu tạo chữ Nôm, v.v.. Thực hành đọc và phân tích các văn bản chữ Nôm đặc biệt là các văn bản Nôm về Phật giáo.

3.4. Cổ văn trích giảng (150 giờ)

- Thực hành kỹ năng đọc - hiểu, phân tích ngữ nghĩa, ngữ pháp Hán - Nôm cơ sở thông qua các bài đọc trích giảng các sách giáo dục truyền thống để có tri thức cơ bản về Hán - Nôm.

- Nâng cao kỹ năng đọc các văn bản cơ sở nhập môn của Phật giáo bằng chữ Hán - Nôm như Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư, Phật giáo tam tự kinh, các kinh ngắn nhập môn như Bát đại nhân giác, Pháp cú, Tứ thập nhị chương, v.v…

4. Quyền lợi và trách nhiệm của người học

4.1 Quyền lợi của người học

- Người học được tham dự khóa học do các chuyên gia về Hán - Nôm của Viện Trần Nhân Tông, Bộ môn Hán - Nôm thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; các giảng sư của Học viện Phật giáo Việt Nam giảng dạy.

- Người học sẽ được nghe giảng sư của thiền viện thuyết giảng về kinh nghĩa của nhà Phật và văn hóa Phật giáo Trúc Lâm.

- Người học cũng sẽ được học bộ môn Thư pháp, môn nghệ thuật tu dưỡng và biểu lộ tâm - ý của con người thông qua ngôn ngữ viết (Tả tự dưỡng tâm) và một số nội dung nhập môn đặc sắc khác trong văn hoá Phật giáo. Ban tổ chức dự kiến mời một số nhà thư pháp hàng đầu Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan đến giảng và hướng dẫn cho học viên của lớp.

- Trong quá trình học, người học cũng sẽ được tham gia các buổi học tập/ thực hành thực tế/ trải nghiệm tại các thiền viện, các chùa, v.v., để qua đó hiểu sâu hơn về chữ nghĩa, văn hoá Phật giáo.

4.2 Trách nhiệm của người học

Ngoài các bài kiểm tra thường kỳ theo yêu cầu của giảng viên giảng dạy từng học phần, kết thúc mỗi học phần, người học phải thực hiện một bài kiểm tra đánh giá. Kết quả của bài kiểm tra đánh giá các học phần sẽ quyết định kết quả của Chứng nhận hoàn thành khóa học cuối kỳ.

Chứng nhận này có giá trị để tham gia kiểm tra đánh giá miễn học phần Hán Nôm cơ sở trong chương trình đào tạo tiến sĩ Phật học của Viện Trần Nhân Tông; tham gia các hoạt động chuyên môn khác có liên quan do Viện Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam tổ chức.

5. Địa điểm học

- Viện Trần Nhân Tông (ĐHQGHN), tầng 8 nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

6. Học phí: 1.200.000đ/học viên/tháng
(lớp từ 30 học viên)

7. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký học

- Thời gian nhận hồ sơ: 05/03/2018 đến 05/05/2018

- Địa điểm nhận hồ sơ: 
Viện Trần Nhân Tông, tầng 8, C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Các thủ tục để đăng ký nhập học:

+ Phiếu đăng ký học

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

- Viện Trần Nhân Tông
, tầng 8, toà nhà C1T, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy Hà Nội

-
Điện thoại: 02437675840 (trong giờ hành chính), 0902008898.                            

- Email: daotao.tnti@gmail.com

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Lại Quốc Khánh


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

VIỆN TRẦN NHÂN TÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                PHIẾU ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGẮN HẠN

  Phiếu số (do người nhận phiếu ghi): ………      Mã số học viên (do phòng Đào tạo ghi): ………

                                                                                                                                

     LỚP:..............................................................................................................

     Khóa học: ............................................................................................................................................….

     Thời gian học: ............tháng (từ ...................................................đến..............................................….)

                                     

Ảnh mầu 4x6

có ghi họ tên, ngày sinh của học viên ở mặt sau của ảnh

   - Họ và tên: .................................................................................- Giới tính: .......… 

   - Ngày sinh: ........................... - Nơi sinh (ghi tỉnh theo giấy khai sinh):..........................  

   - Số CMTND.................................- Ngày cấp: ................. - Nơi cấp: .......................

   - Dân tộc:............................           - Quốc tịch: ........................................................

   - Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................….

     …........................................................................................................................….

  - Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................…

     ...........................................................................................................................…

            - Số điện thoại: ......................................         - Thư điện tử: ..............................................................

            - Nơi làm việc/học tập hiện nay: ........................................................................................................

               ..........................................................................................................................................................

            - Chuyên môn được đào tạo (bậc đào tạo, tên ngành, năm tốt nghiệp, cơ quan đào tạo): .......................

              ...........................................................................................................................................................

              ...........................................................................................................................................................

GHI CHÚ: Kèm theo phiếu này là 2 ảnh màu (1 ảnh dán vào phiếu), chụp chân dung, cỡ 4 x 6 có ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau của ảnh cùng các tài liệu sau: Bản sao chứng minh thư nhân dân. Bản sao nếu không có công chứng thì người nhận hồ sơ phải đối chiếu với bản gốc, ký và ghi rõ họ tên, ngày đối chiếu trên bản sao.                                                                                               

      Ngày..........tháng.......năm 2018

                     Người nhận hồ sơ                                                                Người đăng ký học

 

TT

Phiếu số

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Chứng minh thư nhân dân

Số CMTND

Ngày cấp

Nơi cấp


PGVN
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z