Tag: thực hành giới luật

Ứng dụng giới luật thiết thực có lợi ích trong đời sống người xuất gia

Giới luật được xem như là nơi quy thú tất cả thiện pháp, là phương tiện để ngăn chặn và đoạn trừ các điều ác bộc phát qua thân, khẩu, ý. Giới luật chính là sinh mạng, là sự sống còn của những người con dòng họ Thích – những hành giả thừa Như Lai xứ, hành Như Lai sự.
08:11 17/11/2019