Phật Giáo

Trung Quốc: Trưởng lão HT.Thành Cương, trụ trì Trường Xuân Hộ Quốc Tự viên tịch

Thứ năm, 06/07/2016 | 10:16

Trưởng lão HT.Thành Cương, Trung hưng Trường Xuân Hộ Quốc Bát Nhã Tự tự an tường viên tịch tại Phương trượng thất vào lúc 05h50p, ngày 02/06/Bính Thân (05/07/2016).

 
Trưởng lão HT.Thành Cương nguyên quán Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc. Sinh năm 1944. Năm 15 tuổi bắt đầu ăn chay trường, thường khuyến khích người phóng sinh. 

Năm 1980, Ngài đến Hộ Quốc Bát Nhã Trường Xuân Tự, Thiền phái Thiên Thai xin thế phát xuất gia với Trưởng lão HT.Chú Bồi. 

Năm 1981, Ngài được Hòa thượng bổn sư gửi đến Phật Học viện Thê Hà Sơn tu học, và sau đó trở về đảm nhậm Phương trượng trụ trì Hộ Quốc Bát Nhã Trường Xuân Tự. Thường vụ Lý sự Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo tỉnh Cát Lâm.

Trưởng lão HT.Thành Cương dùng ngôn truyền thân giáo dẫn đạo hậu học, cuộc sống an bần lạc đạo, thâm nhập kinh tạng, nghiêm cẩn tu học, một lòng vì đạo, vì pháp quên mình. 

Pháp hội truyền thụ tam đàn đại giới tại Quảng Hóa Tự, Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, được diễn ra từ tháng 10/1996 đến ngày 15/01/1997, tam sư Hòa thượng, Yết Ma, Giáo thọ các vị đương vi Trưởng lão Pháp sư Minh San, Trưởng lão Pháp sư Nhất Thành, Trưởng lão Pháp sư Truyền Ấn, thất vị tôn chứng đương vi, Trưởng lão HT.Thành Cương, Pháp sư Học Thành, pháp sư Diệu Hoa...

Năm 1983, Trưởng lão HT.Thành Cương đảm nhậm Phương trượng trụ trì Hộ Quốc Bát Nhã Trường Xuân Tự, từ đây Ngài lo khôi phục đạo tràng, tiếp tăng độ chúng, đặc biệt chú trọng hoằng dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh.

Năm 1992, Ngài trùng hưng giảng đường Bát Nhã, thường niên giảng kinh, thuyết pháp, thường có hơn 300 đại chúng thính pháp văn kinh. Ngài giảng giải các kinh luận như “Bát Nhã Tâm kinh”,“Kim Cương kinh”, “Lăng Nghiêm kinh”, “Phật Di Giáo kinh”, “Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh”, “Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác kinh”, “Quy Sơn Đại Viên Thiền Sư Cảnh Sách”, “Đại Thừa Khởi Tín Luận”.... xiển thuật giáo lý đại thừa, khiến đại chúng ngộ minh thật tướng, đồng thời Ngài rất chú trọng pháp môn Tịnh độ, những năm cuối đời, Ngài giảng giải pháp môn Tịnh độ và xuất bản các tác phâm “Tịnh Độ Pháp Ngữ Tập Yếu”, “Bát Nhã Pháp Vũ”.

Đương thời Trưởng lão HT.Thành Cương với tâm từ bi hoan hỷ, với phương thức giảng dạy Phật pháp, ngôn ngữ chân thật, sức hấp dẫn thuyết phục, nghĩa lý thâm áo Phật kinh. Ngài diễn giảng thông suốt, dễ hiểu, khiến người nghe nhiếp tâm, thân khẩu ý tam nghiệp thanh tịnh. Ngài khai giải nhất tâm chi pháp, thật tướng chi lý, lấy hàng phục tâm làm phương tiện độc đáo trong ứng xử.

Vân Tuyền (nguồn: PG Trung Quốc online)
Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z