Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Từ điển phật học online
Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ a di đà ngũ thập bồ tát tượng theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

3679又作五通曼荼羅。爲淨土變相圖之一。即以阿彌陀佛爲中心而描繪五十尊佛菩薩像之圖畫。依據唐代道宣之集神州三寶感通錄卷中所載,昔時天竺雞頭摩寺之五通菩薩,往極樂世界請阿彌陀佛垂許佛像,令娑婆眾生願生淨土者,藉佛形像而達願力,佛允之。及菩薩回還,其像已至,乃一佛五十菩薩各坐蓮華在樹葉上。菩薩遂取葉於所到之處圖寫之,流布於遠近。 漢明帝永平年中(58~75),因感夢而遣使求法,便獲迦葉摩騰等至洛陽,其後摩騰之甥出家爲沙門,持此瑞像來我國弘傳,未幾齎像西返。然此圖流傳不甚廣,加以魏晉以來年代久遠,又歷經滅法禍患,經、像隨之湮沒。至隋初,沙門明憲從高齊之道長處得此一本,遂說其本起與傳符,是以圖寫流布遍於宇內,當時北齊之畫工曹仲達尤善此畫。唐代人士亦多傳寫此像,以爲本尊。又阿彌陀淨土之變相,流布後代者雖多,而以此五通曼荼羅爲最古。日僧覺禪之覺禪鈔「阿彌陀卷」載有阿彌陀五十二身像之圖樣,然是否即唐代所傳之曼荼羅,則無法確知。〔法苑珠林卷十五、圖像抄卷二〕

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

Ấn khế 印契 á a a á a á á (hoạ) á a a a!
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.