Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Từ điển phật học online
Từ điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ dạ bán chính minh thiên hiểu bất lộ theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

3130禪林用語。此語係轉用自禪宗三祖僧璨所撰參同契(大五一‧四五九中):「當明中有暗,(中略)當暗中有明」之文。夜半正明,指暗中有明;天曉不露,指明中有暗。又於洞山良价所立「洞山五位」中,夜半、不露,相當於正位,有平等性之意;正明、天曉,相當於偏位,有差別相之意。故夜半正明天曉不露一語,即表示法性真如與森羅萬法彼此相入,互爲一如之狀態。〔寶鏡三昧〕

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

dạ dạ da bà da bà lô cát đế dạ bán chính minh thiên hiểu bất lộ dạ bán chính minh thiên hiểu bất lộ dã bàn tăng
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.