tự điển phật học online
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ da luật sở tài theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

3932(1190~1244)又作移剌楚材、劉楚材。字晉卿,法名從源,號湛然居士。遼東丹王突欲之後裔。宿負奇志,以天下爲己任。博學有幹才,貫通經史百家,乃至醫卜工巧農田之技。初仕於金,爲小吏,久之厭棄,依止於燕京報恩寺從容庵,從萬松行秀參究祖道,依住三年,得其心法。行秀傳以衣拂,行秀後從其勸,而撰從容錄一書。元太祖聞其名,聘至。每從征伐,時以止殺爲諫。太宗時拜爲中書令,軍國大計,悉取決焉。每裁決一事,帝輒嘉歎累日,賞賜逾恆,數可百萬,而楚材布衣蔬食,淡泊如常人,將卒,悉以輦送佛寺充供施。南宋淳祐四年五月入寂,世壽五十五,墓於今北京頤和園中。遺有湛然居士文集、西遊錄。〔五燈全書卷六十一、元史卷一四六〕

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

a bà dựng ca la a bà lư cát dế xá bà la a bạt da chỉ ly a da cát lị bà a da hạ hàm a dạ kiện đa a da luận a da mục khư quốc a da mục khư quốc a da đát na
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.