tự điển phật học online
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ ế ca nhã trá la sát vương theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

6492翳迦惹吒羅剎,梵名 Ekajaṭā-rakṣa。意譯一髻羅剎。位於密教胎藏界曼荼羅蘇悉地院南端之菩薩。以不二之一智現忿怒形,降伏煩惱。若人受持此菩薩之真言,能摧碎天魔、毒惡鬼神,及一切疫病等害。真言為「翳門惹鄰吽」。一髻尊陀羅尼經(大二○‧四八五下):「爾時,觀自在菩薩(中略)而入無能勝三昧,從頂化出翳迦惹吒羅剎王。」(參閱「一髻羅剎」81)

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

Kiếp tai 劫災 Ấn khế 印契 Kiếp tận 劫盡 1250 đệ tử a ba la la long tuyền a ba la la long tuyền a bà lô cát đê xá bà la a bà lư cát dế xá bà la a ba na già đê a ban đề quốc
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.