tự điển phật học online
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bạn đang tìm kiếm để hiểu ý nghĩa của từ khóa . Ý nghĩa của từ passi theo Tự điển Phật học như sau:

có nghĩa là:

Passi (P)Một trong 100 vị Độc Giác Phật đã trú trong núi Isigili.

Trên đây là ý nghĩa của từ trong hệ thống Tự điển Phật học online do Cổng Thông tin Phật giáo Việt Nam cung cấp. Các từ khóa khác về Phật học trên hệ thống sẽ được tiếp tục cập nhật.

Cảm ơn bạn đã truy cập Tự điển Phật học online trên trang nhà.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm các từ khóa Phật học khác có cùng ký tự tương ứng trên Tự điển Phật học online:

Kiếp tai 劫災 Kiếp tận 劫盡 a di đà ngũ phật a di đà ngũ phật A Di Đà Ngũ Thập Bồ Tát tượng a di đà ngũ thập bồ tát tượng a di đà ngũ thập bồ tát tượng a di đà nhị hiếp thị a di đà nhị hiếp thị a di đà pháp
Tự điển Phật học online được cung cấp bởi Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam.